MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7306:2013
ДСТУ 7306:2013

СТРІЧКИ КОНВЕЄРНІ

ГУМОТКАНИННІ ШАХТНІ
Загальні технічні умови


ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ
РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ШАХТНЫЕ
 Общие технические условия


CONVEYOR BELTS OF TEXTILE CONSTRUCTION
FOR UNDERGROUND MINING
General specifications

Скачати ДСТУ 7306:2013

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на стрічки конвеєрні гумотканинні шахтні з гумотканинним каркасом та гумовими обкладками (далі — стрічки), призначені для комплектування підземних конвеєрів вугільних шахт, поверхневих комплексів та конвеєрів збагачувальних фабрик, що транспортують вугілля й антрацит кусками розміром до 500 мм, а також до 40 % породи кусками розміром до 300 мм.

Вимоги цього стандарту застосовують розробники стрічок, центри та лабораторії, які випро­бовують стрічки, підприємства вугільної промисловості, які використовують стрічки. Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 6.

Стандарт придатний для оцінювання відповідності.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ EN 1554:2012 Стрічки конвеєрні. Випробування тертям на барабані (EN 1554:1998, IDТ)

ДСТУ EN 14973:2012 Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки (EN 14973:2006 +А1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 252-1:2005 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Міцність зчеплення між складниками. Частина 1. Методи випробування (ISO 252-1:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 340:2005 Конвеєрні стрічки. Характеристики займистості лабораторні. Технічні вимоги та метод випробування (ISO 340:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 703-1:2005 Стрічки конвеєрні. Поперечна гнучкість і схильність до лоткоутворення. Частина 1. Метод випробування (ISO 703-1:1999, IDТ)

ГОСТ 9.024-74 ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению (ЄСЗКС. Гуми. Методи випробовування на стійкість до термічного старіння)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека пального пилу. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовині матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (Робоче місце для виконання робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (Робоче місце для виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.045-94 ССБТ. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности (ССБП. Устатковання для виробництва гумотехнічних виробів. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.062-91 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устатковання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности (ССБП. Органи керування виробничим устаткованням. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Комбінезони жіночі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Комбінезони чоловічі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору А (Гума. Метод визначання твердості за Шором А)

ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении (Гума. Метод визначання пружноміцнісних властивостей під час розтягання)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия (Сода кальцинована технічна. Технічні умови)

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначання електричного опору за постійної напруги)

ГОСТ 7912-74 Резина. Метод определения температурного предела хрупкости (Гума. Метод визначання температурної межі крихкості)

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомери индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб) (Пластмаси. Умови кондиціювання і випробовування зразків (проб))

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Упаковка для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23509-79 (ИСО 4649-85) Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по возобновляемой поверхности (Гума. Метод визначання опору стиранню під час ковзання по поновлюваній поверхні)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДНАОП 0.03-8.01-73 Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт (Гігієнічні вимоги до гірничих машин та механізмів для вугільних шахт)

ДСанПін 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електро­магнітних полів

ДСП 3.3.1.095-2002 Підприємства вугільної промисловості

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах

НПАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань

 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

СП 1042-73 (ДНАОП 0.03-1.07-73) Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання).

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (26.02.2020)
Переглядів: 1130 | Теги: 7306:2013, DSTU 7306:2013, завантажити безкоштовно, Download, ДСТУ, ДСТУ 7306-2013 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar