MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ Б А.2.2-12:2015
ДСТУ Б А.2.2-12:2015

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ

Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні
ENERGETYČNA EFEKTYVNIST’ BUDIVEL’
Metod rozrahunku energospožyvannja pry opalenni,  oholodženni,  ventyljaciji,  osvitlenni  ta garjačomu vodopostačanni
ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS
Method for calculation of energy use for space heating, cooling, ventilation, lighting and domestic hot water
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
Метод расчета энергопотребления при отоплении, охлаждении, вентиляции, освещении и горячем водоснабжении
Загрузити ДСТУ Б А.2.2-12:2015

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює розрахунковий метод оцінки річного енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні будівель житлового та громадського призначення, що проектуються або експлуатуються.

1.2 Цей метод включає розрахунок:

а) теплопередачі трансмісією та вентиляцією зони будівлі, що опалюють або охолоджують до постійної внутрішньої температури;

б) внутрішніх та сонячних теплонадходжень як складових теплового балансу будівлі;

в) річних енергопотреб для опалення та охолодження для підтримування заданих температур повітря в будівлі (без урахування теплоти фазових переходів вологості повітря);

г) річного енергоспоживання при опаленні та охолодженні будівлі;

д) річного енергоспоживання при вентиляції;

е) річної енергопотреби та річного енергоспоживання при гарячому водопостачанні (далі - ГВП);

є) річного енергоспоживання при освітленні.

1.3 Цей стандарт формулює методику розрахунку для оцінки річного енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та ГВП. Методика розрахунку є основою системного принципу забезпечення енергоефективності об’єктів будівництва. Методику розрахунку викорис­товують для:

- оцінки загального енергоспоживання, первинної енергії та визначення енергетичних оцінок як вхідних даних;

- оцінки відповідності згідно з вимогами ДБН В.2.6-31;

- складання енергетичного паспорту будівлі згідно з вимогами ДБН В.2.6-31;

- розробка розділу "Енергоефективність" у стадії проектної документації згідно з вимогами ДСТУ Б.В.2.2-8;

- порівняння енергетичних характеристик різноманітних альтернативних проектних рішень для будівлі, що проектують;

- енергетичної сертифікації будівель згідно з вимогами ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-12:2015;

- оцінки ефекту від можливих заходів з підвищення енергоефективності існуючої будівлі;

- моніторингу енергетичної ефективності будівлі та її інженерних систем;

- допомоги при плануванні заходів з модернізації;

- прогнозування необхідних у майбутньому енергетичних ресурсів на регіональному або націо­нальному рівні як шляхом розрахунку енергоспоживання типових будівель.

1.4 Для розрахунку згідно з методикою даного стандарту необхідні такі основні вхідні дані:

- характеристики теплопередачі трансмісією та вентиляцією;

- характеристики теплонадходжень від внутрішніх джерел теплоти та теплонадходжень від сонця;

- кліматичні дані;

- опис будівлі та її компонентів, систем та використання;

- вимоги комфорту: значення заданих температур, вологості та кратностей повітрообміну (для цілей енергетичної сертифікації та документування дотримання вимог будівельних норм повинні відповідати вимогам згідно з чинними санітарними та будівельними нормами);

- дані, що відносяться до систем опалення, охолодження, ГВП, вентиляції та освітлення, про:

- розмежування будівлі на різні зони для проведення розрахунків (різні системи можуть мати потребу в різних зонах);

- енерговтрати невідновлювані та які утилізують, або утилізовані в будівлі (внутрішні тепло­надходження, утилізація тепловтрат вентиляцією);

- витрату повітря та температуру припливного повітря (у випадку центрально попередньо підігрітого чи охолодженого), а також енергоспоживання при циркуляції повітря та його попе­редньому підігріві чи охолодженні (в т.ч. осушенні чи зволоженні повітря);

- ефективність системи управління будівлею, рівень автоматизації та регулювання.

1.5 Головними вихідними даними розрахунку згідно з даним стандартом є:

- річні енергопотреби для опалення та охолодження;

- річне енергоспоживання при опаленні та охолодженні;

- річна енергопотреба ГВП;

- річне енергоспоживання ГВП;

- тривалість опалювального періоду та періоду охолодження (час роботи систем), що впливає на енергоспоживання та додаткову енергію для сезонозалежних інженерних систем опалення, охолодження та вентиляції будівлі.

Додатковими вихідними даними є:

- енергоспоживання системою освітлення;

- енергоспоживання при інших послугах.

1.6 Цей стандарт встановлює як розрахунковий інтервал один місяць для розрахунку енерго­потреби та енергоспоживання при опаленні та охолодженні. Для розрахунку енергопотреби для попереднього підігріву чи попереднього охолодження цей стандарт встановлює як розрахунковий інтервал часовий інтервал характерного дня місяця. Розрахунок енергопотреби та енергоспожи­вання при ГВП та енергоспоживання при освітленні виконується на річній основі.

1.7 Розрахунковий метод, визначений цим стандартом, не враховує теплове сполучення між різними зонами.

1.8 Цей стандарт передбачає, що будівля може мати декілька зон з різними заданими тем­пературами та мати переривчасте опалення або охолодження.

1.9 Встановлений цим стандартом метод розроблено для будівель, в яких здійснюється або передбачається опалення та/чи охолодження для забезпечення теплового комфорту людей, але він може бути використаний для інших типів будівель за умови, що відповідні вхідні дані визначені та враховано вплив спеціальних фізичних умов на точність.

1.10 Методика розрахунку енергоспоживання на опалення та охолодження в цьому стандарті обмежена явною теплотою. Прихована теплота взята до уваги як енергоспоживання при осушенні та охолодженні, що розраховують у розділі 15.

1.11 Цей стандарт надає загальні правила для визначення граничних умов та вхідних фізичних величин.

1.12 Розрахунок не використовують для прийняття рішення про необхідність механічного охолодження.

1.13 Методики розрахунку, визначені цим стандартом, забезпечують правильний баланс між точністю та витратами на збирання даних.

1.14 Метод розрахункової оцінки загального енергоспоживання, первинної енергії та визна­чення енергетичних оцінок встановлений відповідно до ДСТУ Б EN 15603, а методологія енерге­тичної сертифікації будівель згідно з ДСТУ Б EN 15217.

1.15 Схема послідовності розрахунку наведена на рисунку 1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енерге­тичної оцінки будівель

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуата­ційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаш­тування вікон та дверей

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

ДСТУ ISO 7345:2005 Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять (ISO 7345:1987, IDТ)

ДСТУ ISO 10211-1:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків та поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи (ISO 10211-1:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 10211-2:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків та поверхневих температур. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення (ISO 10211-2:2001, IDТ)

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDТ)

ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергоефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель (EN 15217:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 15241:201Х Вентиляція будівель. Методи розрахунку енерговтрат при вентиляції та інфільтрації повітря у будівлях (EN 15241:2007, IDT+ EN 15241:2007/АС:2011, IDТ)

ДСТУ Б EN 15243:2015 Вентиляція будівель. Розрахунок температури приміщень та методи визначення навантаження й енергії для будівель з системами кондиціонування повітря (EN 15243:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енер­гопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення (EN 15316-2-1:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енер­гопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення в системі опалення (EN 15316-2-3:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки (EN 15603:2008, IDТ)

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (04.02.2023)
Переглядів: 14 | Теги: DSTU B A.2.2-12:2015, Download, ДСТУ Б А.2.2-12-2015, ДСТУ Б А, .2.2-12:2015, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar