MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 10025-2:2007
ДСТУ EN 10025-2:2007

ВИРОБИ ГАРЯЧЕКАТАНІ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ

Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей

ИЗДЕЛИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

Часть 2. Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей

EN 10025-2:2004
НОТ ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS

Part 2. Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Скачати ДСТУ EN 10025-2:2007

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні умови постачання плоских і довгомірних виробів та напівфабрикатів, призначених для подальшого переробляння на гарячекатані плоскі і довгомірні вироби, з нелегованих якісних сталей, марки та групи якості яких подано у таблицях 2—6 (хімічний склад) та в таблицях 7—9 (механічні властивості) у стані постачання, наведеному в 6.3. Три сталі для машинобудування також вказано у цьому стандарті (див. таблиці 3—5 (хімічний склад) та таблицю 8 (механічні властивості)). Цей стандарт не поширюється на порожнисті профілі та труби з конструкційної сталі (див. EN 10210-1 і EN 10219-1).

Технічні умови постачання затосовують для довгомірних виробів зі сталі марки S450J0 товщиною > 3 мм і < 150 мм. Технічні умови постачання усіх інших марок та груп якості сталі застосовують для плоских довгомірних виробів товщиною < 250 мм. Додатково до груп якості J2 і К2 плоских виробів технічні умови постачання застосовують для товщин < 400 мм.

Вироби зі сталі марок S185, Е295, Е335 і Е360 не можуть мати СЕ-марковання.

Сталі, на які поширюється цей стандарт, не призначені для термічного обробляння, крім виробів, які постачають у стані +N. Допустимий відпал для зняття напруг (див. також примітку у 7.3.1.1 EN 10025-1:2004). Вироби, які постачають у стані +N, можуть бути призначені для гарячого штампування та/чи нормалізування після постачення (див. розділ 3).

Примітка 1. Напівфабрикати, які використовують для прокатування готових виробів відповідно до цього стандарту, потрібно спеціально узгоджувати під час замовляння. Хімічний склад також треба погодити під час замовляння, однак значення мають бути в границях, вказаних у таблицях 1 і 2.

Примітка 2. Для визначених марок і форм виробів придатність для спеціального використовування можна встановлювати під час замовляння (див. 7.4.2, 7.4.3 і таблиця 10).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для цілей цього стандарту є обов’язковими такі посилання. У разі датованих посилань треба використовувати тільки цитоване видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням публікації, на яку є посилання (охоплюючи зміни).

2.1 Загальні стандарти

EN 1011-2 Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: Arc welding of ferritic steels

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names, principal symbols EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10163-1 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 1: General requirements

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plates and wide flats

EN 10163-3 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 3: Sections

EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product — Technical delivery conditions

EN 10221 Surface quality classes for hot-rolled bars and rods — Technical delivery conditions CR 10260 Designation systems for steels — Additional symbols.

2.2 Стандарти на розміри та допуски (див. 7.7.1)

EN 10017 Non-alloy steel rod for drawing and/or cold rolling — Dimensions and tolerances

EN 10024 Hot rolled taper flange I sections — Tolerances on shape and dimensions

EN 10029 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above — Tolerances on dimensions, shape and mass

EN 10034 Structural steel I and H sections — Tolerances on shape and dimensions

EN 10048 Hot rolled narrow steel strip — Tolerances on dimensions and shape

EN 10051 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels — Tolerances on dimensions and shape

EN 10055 Hot-rolled steel equal flange tees with radiused root and toes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10056-1 Structural steel equal and unequal leg angles — Part 1: Dimensions

EN 10056-2 Structural steel equal and unequal leg angles — Part 2: Tolerances on shape and dimensions

EN 10058 Hot rolled flat steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10059 Hot rolled square steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10060 Hot rolled round steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10061 Hot rolled hexagon steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10067 Hot rolled bulb flats — Dimensions and tolerances on shape, dimensions and mass

EN 10162 Cold rolled steel sections — Technical delivery conditions — Dimensional and cross-sectional tolerances

EN 10279 Hot rolled steel channels — Tolerances on shape and dimensions.

2.3  Стандарти на методи випробовування

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or qreater than 6 mm (reflection method)

EN 10306 Iron and steel — Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams EN 10308 Non-destructive testing — Ultrasonic testing of steel bars

EN ISO 643 Steels — Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

2.1  Загальні стандарти

EN 1011-2 Зварювання. Рекомендації стосовно зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Електродугове зварювання феритних сталей

EN 10020 Терміни та визначення понять і класифікація марок сталі

EN 10025-1:2004 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 1. Загальні технічні умови постачання

EN 10027-1 Системи познак для сталей. Частина 1. Назви сталі, основні символи

EN 10027-2 Системи познак для сталей. Частина 2. Система нумерації

EN 10163-1 Вимоги до якості поверхні у разі постачання сталевих гарячекатаних товстих листів, широких штаб і профілів. Частина 1. Загальні вимоги

EN 10163-2 Вимоги до якості поверхні у разі постачання сталевих гарячекатаних товстих листів, широких штаб і профілів. Частина 2. Листи та широкі штаби

EN 10163-3 Вимоги до якості поверхні у разі постачання сталевих гарячекатаних товстих листів, широких штаб і профілів. Частина 3. Профілі

EN 10164 Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями в перпендикулярному до поверхні виробу напрямку. Технічні умови постачання

EN 10221 Класи якості поверхні гарячекатаних прутків і стрижнів. Технічні умови постачання CR 10260 Системи познак для сталі. Додаткові символи.

2.2  Стандарти на розміри та допуски (див. 7.7.1)

EN 10017 Стрижні сталеві нелеговані для волочіння і/чи холодного прокатування. Розміри та допуски

EN 10024 Гарячекатані I-профілі зі скошеними полицями. Допуски на форму і розміри

EN 10029 Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму і масу

EN 10034 І- та Н-профілі з конструкційної сталі. Допуски на форму та розміри

EN 10048 Гарячекатана вузька сталева штаба. Допуски на розміри та форму

EN 10051 Лист, штаба і штрипс без покриву з нелегованої та легованої сталей, вироблені безперервним прокатуванням. Допуски на розміри та форму

EN 10055 Балки сталеві гарячекатані таврові рівносторонні з заокругленими краями та вершинами країв. Розміри та допуски на форму та розміри

EN 10056-1 Кутики з конструкційної сталі рівнополичні та нерівнополичні. Частина 1. Розміри

EN 10056-2 Кутики з конструкційної сталі рівнополичні та нерівнополичні. Частина 2. Допуски на форму та розміри

EN 10058 Гарячекатані плоскі сталеві прутки загальної призначеності. Розміри та допуски на форму І розміри

EN 10059 Гарячекатані квадратні сталеві прутки загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10060 Гарячекатані круглі сталеві прутки загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10061 Гарячекатані шестигранні сталеві прутки загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10067 Гарячекатаний штабобульб. Розміри та допуски на форму, розміри і масу

EN 10162 Холоднокатані сталеві профілі. Технічні умови постачання. Допуски на розміри та на поперечний переріз

EN 10279 Гарячекатані сталеві швелери. Допуски на форму та розміри.

2.3 Стандарти на методи випробовування

EN 10160 Контроль ультразвуковий плоских сталевих виробів товщиною не менше ніж 6 мм (метод відбиття)

EN 10306 Чавун і сталь. Ультразвуковий контроль Н-балок з паралельними полицями та ІРЕ-балок

EN 10308 Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль сталевих прутків

EN ISO 643 Сталі. Мікрографічне визначання дійсного розміру зерна (ISO 643:2003).

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять, наведені в EN 10025-1:2004, і такі:

3.1 нормалізувальне прокатування (normalizing rolling)

Процес прокатування, за яким кінцеву деформацію виконують у визначеному температурному проміжку, що призводить матеріал до стану, рівноцінного стану після нормалізації, внаслідок чого встановлені значення механічних властивостей зберігаються навіть після нормалізації.

Коротка познака такого стану постачання +N.

Примітка. У міжнародних публікаціях як для нормалізувального прокатування, так і для термомеханічного обробляння може бути вживано вислів «контрольоване прокатування». Проте, з огляду на різну призначеність виробів, розмежування термінів є необхідним

3.2 стан після прокатування (as-rolled)

Стан постачання без будь-якого спеціального прокатування і/чи термічного обробляння.

Скорочене позначення стану постачання +AR

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (17.06.2020)
Переглядів: 291 | Теги: ДСТУ EN, ДСТУ EN 10025-2-2007, 10025-2:2007, Download, DSTU EN 10025-2:2007, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar