MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 13898:2010
ДСТУ EN 13898:2010
ВЕРСТАТИ

МЕТАЛООБРОБНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ПИЛЯННЯ ХОЛОДНОГО МЕТАЛУ

Вимоги щодо безпеки

СТАНКИ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ ДЛЯ РАСПИЛИВАНИЯ ХОЛОДНОГО МЕТАЛЛА
Требования безопасности
EN 13898:2003+А1:2009

MACHINE TOOLS
SAWING MACHINES FOR COLD METAL
Safety requirements


Скачати ДСТУ EN 13898:2010

 

0 ВСТУП

Цей стандарт є стандартом типу С (див. вступ до EN 292-1:1991), який застосовують до пи­ляльних машин.

Суттєві небезпеки, на які поширюється цей стандарт, наведено в розділі «Сфера застосу­вання». Додатково пиляльні машини мають відповідати вимогам EN 292-1 і EN 292-2 щодо не­безпек, на які не поширюється цей стандарт.

Додаткові вимоги і вказівки подано у стандартах типу А і В, посилання на які наведено в тексті.

Рисунки подано лише як приклади і їх не можна розглядати як єдину інтерпретацію тексту.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги та заходи щодо безпеки, застосовні під час проектуван­ня, виготовлення та постачання (зокрема монтування, налагоджування, обслуговування та ремонту) верстатів, основною призначеністю яких є розпилювання за допомогою пиляльного леза холодних металів (чорних і кольорових) або об’єктів, складовою частиною яких є холодний метал.

1.2 У цьому стандарті прийнято до уваги застосування за призначеністю, логічно передба­чене застосування не за призначеністю, налагоджування верстата та встановлення леза, обслу­говування і чищення, і вплив цих процесів на безпечність операторів та інших задіяних осіб. Він передбачає можливість доступу до верстата з будь-якої сторони на рівні підлоги і стосується як нормальної роботи, так і випадків несподіваного або ненавмисного запуску.

1.3 Цей стандарт застосовний до допоміжних пристроїв, які є невід’ємною складовою ча­стиною верстата. Якщо такий пристрій не є невід’ємною частиною верстата, розробнику, ви­робнику або постачальнику пристрою треба брати до уваги його передбачене використання і вжити заходів для безпечного приєднання такого пристрою до верстата.

1.4 Стандарт застосовний до верстатів для розпилювання (металу), виготовлених після дати його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання на приписи інших стандартів. Ці нор­мативні посилання наведені у відповідних місцях тексту, а самі стандарти перелічені нижче. Для датованих посилань більш пізні доповнення або зміни до будь-якого з цих стандартів є чинними для даного стандарту лише в тому випадку, якщо їх внесено в нього у вигляді доповнення або зміни. Для недатованих посилань чинним є останнє видання стандарту.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of human body

EN 414 Safety of machinery — Rules for the drafting and presentation of safety standards

EN 418 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1 : Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 626-1 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 811 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information-signals

EN 982 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect to approach speeds of parts of the human body

EN 1005-1 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1033 Hand-arm vibration — Laboratory measurement of vibration at the grip surface of hand- guided machinery — General

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles of design and selection

EN 1299 Mechanical vibration and shock — Vibration isolation for machines — Information for the application of source isolation

EN 1760-1 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors

EN 1837 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards; Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:1999, modified)

EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards; Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:1999, modified)

EN 61496-1:1997 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:1997)

EN ISO 3744 Acoustics — Determination of sound pressure levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound pressure levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 7250 Basic human body measurements for technological design (ISO 7250:1996)

EN ISO 9614-1 Acoustics — Determination of sound pressure levels of noisê sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 11546-1 Acoustics — Determination of sound insulation performances of enclosures — Part 1: Measurements under laboratory conditions (for declaration purposes) (ISO 11546-1:1995)

EN ISO 11546-2 Acoustics — Determination of sound insulation performances of enclosures — Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes) (ISO 11546-2:1995)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment— Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1: 1995)

EN ISO 11688-2 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part*2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 11691 Acoustics — Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow — Laboratory survey method (ISO 11691:1995)

EN ISO 11820 Acoustics — Measurement on silencers in situ (ISO 11820:1996)

EN ISO 11821 Acoustics — Measurement of the in situ sound attenuation of a removable screen (ISO 11821:1997)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

ISO 683-1 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 1: Direct-hardening unalloyed and low alloyed wrought steel in form of different black products

IEC 61496-2:1997 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active optoelectronic protective devices (AOPDs).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектуван­ня. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 414 Безпечність машин. Правила складання і презентації стандартів по безпеці
EN 418 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення, функційні аспекти. Принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Принципи ергономічного проектування. Частина 1. Терміно­логія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Принципи ергономічного проектування. Частина 2. Взаємний зв’язок між конструкцією машини та робочими завданнями

EN 626-1 Безпечність машин. Зменшення ризику для здоров'я, спричинюваного небезпечними речовинами, які виділяють машини. Частина 1. Принципи і технічні вимоги для виробників машин

EN 811 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон ногами

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів і органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Загальні вимоги щодо проектування та конструювання ого­рож (стаціонарних та рухомих)

EN 954-1 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 981 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 982 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних та пневматичних систем та їх складових частин. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних та пневматичних систем та їх складових частин. Пневматика

EN 999 Безпечність машин. Розташування захисного устатковання залежно від швидкостей наближення частин тіла людини

EN 1005-1 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані об­меження зусиль під час роботи з машинами

EN 1033 Вібрація лЬкальна. Лабораторний метод вимірювання вібрації на поверхні, де тре­ба тримати руками машину з ручним керуванням. Загальні положення

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску
EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику
EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання •

EN 1299 Механічна вібрація і удари. Віброізоляція машин. Інформація для застосування під час ізолювання джерел

EN 1760-1 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні прин­ципи проектування та випробовування чутливих до тиску матів та настилів

EN 1837 Безпечність машин. Вбудовані пристрої освітлювання

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні ви­моги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 61000-6-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6—2. Групові стандарти. Стійкість в умовах промислового оточення (ІЕС 61000-6-2:1999, модифікований)

EN 61000-6-4 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6—4. Групові стандарти. Стандарт щодо випромінювання у промисловому оточенні (ІЕС 61000-6-4:1997, модифікований)

EN 61496-1:1997 Безпечність машин. Електрочутливі захисні пристрої. Частина 1. Загальні вимоги і випробування (IÊC 61496-1:1997)

EN ISO 3744 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму за звуковим тиском. Експертний метод для суттєво вільного поля над відбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму за звуковим тиском. Методика дослідження з використанням обгинальної вимірювальної поверхні над відби­вальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння значень випромінюваного шуму від машин і устатковання (ISO 4871:1996)

EN ISO 7250 Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування (ISO 7250:1996)

EN ISO 9614-1 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шуму за інтенсив­ністю звуку. Частина 1. Вимірювання у дискретних точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів випромінюваного звукового тиску на робочому місці і в інших визначених точках. Оглядовий метод на місці (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів випромінюваного звукового тиску на робочому місці і в інших визначених точках. Метод, який вимагає коригування залежно від умов оточення (ISO 11204:1995

EN ISO 11546-1 Акустика. Визначання звукоізоляційних характеристик оболонок. Частина 1. Вимірювання в лабораторних умовах (для декларування) (ISO 11546-1:1995)

EN ISO 11546-2 Акустика. Визначання звукоізоляційних характеристик оболонок. Частина 2. Вимірювання на місці (для приймання і перевіряння) (ISO 11546-2:1995)

EN ISO 11688-1 Рекомендована практика проектування малошумних машин і устаткован­ня. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2 Рекомендована практика проектування малошумних машин і устатковання. Частина 2. Введення до фізики проектування малошумного устатковання (ISO/TR 11688-2:1998) EN ISO 11691 Акустика. Вимірювання втрат, що виникають під час встановлення магістраль­них глушників за відсутності потоку. Лабораторний оглядовий метод (ISO 11691:1995)

EN ISO 11820 Акустика. Вимірювання на глушниках на місці (ISO 11820:1996)

EN ISO 11821 Акустика. Вимірювання на місці ослаблення звуку знімним екраном (ISO 11821:1997)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Ро­бочі платформи і проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Схо­ди, драбини зі східцями та перила (ISO 14122-3:2001)

ISO 683-1 Термооброблювані сталі, сталеві сплави та автоматні сталі. Частина 1. Нелеговані та низьколеговані м'які сталі для безпосереднього гартування у вигляді різноманітних ви­робів чорної металургії

ІЕС 61496-2:1997 Безпечність машин. Електрочутливі захисні пристрої. Частина 2. Спеціальні вимоги до устатковання, в якому використовують захисні пристрої активної оптоелектроніки.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (03.03.2021)
Переглядів: 143 | Теги: DSTU EN 13898:2010, завантажити безкоштовно, 13898:2010, Download, ДСТУ EN 13898-2010, ДСТУ EN | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar