MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 13985:2010
ДСТУ EN 13985:2010

ВЕРСТАТИ

НОЖИЦІ ГІЛЬЙОТИННІ
Вимоги щодо безпеки

СТАНКИ
НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ
Требования безопасности
EN 13985:2003+А1

MACHINES TOOLS
GUILLOTINE SHEARS
Safety requirements

Скачати ДСТУ EN 13985:2010
 

0 ВСТУП

Цей стандарт було розроблено як згармонізований стандарт для забезпечення відповідності основним вимогам щодо безпеки Директиви з машинобудування і пов’язаних з ними правил Євро­пейської Асоціації безмитної торгівлі (EFTA). Він є стандартом типу С, як зазначено у EN 1070:1998.

Устатковання та небезпеки, небезпечні ситуації і події, на які поширюється цей стандарт, на­ведено в розділі «Сфера застосування». Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог, наведених у стандартах типу А і В, то для машин, спроектованих і виготовлених відповід­но до вимог цього стандарту типу С, його вимоги мають перевагу над вимогами інших стандартів.

Додаткові вказівки подано у стандартах типу А і В, посилання на які наведено в тексті (див. розділ 2). Рисунки подано лише як приклади і їх не можна розглядати як єдину інтерпретацію тексту.

Вимоги цього стандарту стосуються проектувальників, виробників, постачальників та імпор­терів машин, наведених у розділі «Сфера застосування».

Цей стандарт містить також інформацію, яку виробник має надавати користувачеві.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги та заходи з технічної безпеки, що мають бути застосо­вані особами, які займаються проектуванням (як визначено в 3.11 EN 292-1:1991), виготовленням та постачанням гільйотинних ножиць, призначених для обробляння холодного металу чи матері­алів, до складу яких входить холодний метал, як визначено в 3.1.7, надалі йменованих «машини».

1.2 Цей стандарт стосується також гільйотинних ножиць, призначених для обробляння холод­ного металу, які також можуть бути використані й для інших листових матеріалів (наприклад кар­тону, пластмаси, гуми, шкіри).

1.3 Вимоги цього стандарту стосуються передбаченого застосування, як визначено у 3.12 EN 292-1:1991. У цьому стандарті розглянуто можливий доступ до гільйотинних ножиць з будь-яко­го напрямку, оговорено небезпеки, описані у розділі 4, та визначено вимоги щодо безпеки і/або за­побіжні заходи як для оператора, так й інших осіб у небезпечній зоні.

1.4 Цей стандарт застосовний також до допоміжних пристроїв, що становлять невід'ємну ча­стину гільйотинних ножиць, і також до машин, що входять до автоматизованих виробничих ліній, де можливі ризики та небезпеки, подібні до небезпек у випадках, коли машини працюють окремо.

1.5 Цей стандарт поширюється на гільйотинні ножиці, в яких енергія передається лезу різними способами, наприклад:

a) механічним приводом від двигуна через фрикційну муфту;

b) безпосередньо від двигуна та гальма;

c) гідравлічним тиском;

d) пневматичним тиском.

1.6 Цей стандарт не застосовний до машин, основна лризначеність яких за проектом є:

a) різання іншим способом, ніж по прямій (наприклад, машини для різання за лекалом);

b) безперервне різання за допомогою алігаторних ножиць (див. 3.4).

1.7 Даний стандарт не поширюється на вимоги безпеки у разі застосування ПЕС чи ППС. Вони будуть оговорені за наступного перегляду стандарту.

1.8 Цей стандарт не поширюється на машини, виготовлені до дати його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано ниж­че. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосують­ся цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатова- них посилань застосовують останні видання наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part I.Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect to approach speeds of parts of the human body

prEN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up
EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment
EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1837:1999 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission of sound pressure levels at the work station and other specified positions (ISO 11202:1995) EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2:2000 Acoustics — Recommended practice for the design of Jow-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

prEN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO/FDIS 14122-4:1999)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requirements and user’s guide (IEC 60825-1:1993)

EN 61310-2:1995 Safety of machinery— Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:1995)

EN 61496-1:1997 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1: 1997)

prEN 61496-2:1997 Safety of machinery — Electrosensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active optoelectronic protective devices (IEC 61496-2).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2 1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення, функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 563 Безпечність машин. Температура поверхонь дотику. Ергономічні дані зі встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 614-1 Безпечність машин. Принципи ергономічного проектування. Частина 1. Терміноло­гія та загальні принципи

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів і органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Загальні вимоги щодо проектування та конструювання ого­рож (стаціонарних та рухомих)

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. За­гальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Розташування захисного обладнання залежно від швидко­стей наближення частин тіла людини

prEN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні характеристики людини. Частина 2. Ручне керування об'єктами, пов’язаними з машинним устаткованням

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному увімкненню
EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику
EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1837:1999 Безпечність машин. Вбудовані пристрої освітлення

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів потужності звуку від джерел шумів за звуко­вим тиском. Методика дослідження з використанням обгинальної вимірювальної поверхні над відбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння значень випромінюваного шуму від машин і устатковання (ISO 4871:1996)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів випромінюваного звукового тиску на робочих станціях та в інших визначених місцях. Методика дослідження на місці (ISO 11202:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Рекомендована практика проектування малошумних машин і устатко­вання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2:2000 Рекомендована практика проектування малошумних машин і устатковання. Частина 2. Введення до фізики проектування малошумного устатковання (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 14122-1 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Ро­бочі платформи і проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Схо­ди, драбини зі східцями та перила (ISO 14122-3:2001)

prEN ISO 14122-4 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Ста­ціонарні сходи (ISO/FDIS 14122-4:1999)

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 60529 Ступінь захисту, забезпечуваний оболонками (код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60825-1 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація устатковання, вимоги і посібник для користувачів (ІЕС 60825-1:1993)

EN 61310-2:1995 Безпечність машин. Індикація, маркування і запуск. Частина 2. Вимоги щодо маркування (ІЕС 61310-2:1995)

EN 61496-1:1997 Безпечність машин. Електрочутливі захисні пристрої. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:1997)

prEN 61496-2:1997 Безпечність машин. Електрочутливі захисні пристрої. Частина 2. Спе­ціальні вимоги до устатковання, в якому використовують захисні пристрої активної оптоелект­роніки (ІЕС 61469-2).

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (07.03.2021)
Переглядів: 164 | Теги: завантажити безкоштовно, ДСТУ EN, DSTU EN 13985:2010, downlaod, 13985:2010, ДСТУ EN 13985-2010 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar