MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 1495:2010
ДСТУ EN 1495:2010

ПІДІЙМАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ

ПЛАТФОРМИ РОБОЧІ ЩОГЛОВІ
Вимоги щодо безпеки

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПЛАТФОРМЫ РАБОЧИЕ МАЧТОВЫЕ
Требования безопасности

EN 1495:1997+А2:2009
LIFTING PLATFORMS
MAST CLIMBING WORK PLATFORMS
Safety requirements

Скачати ДСТУ EN 1495:2010


1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
1.1   Цей стандарт установлює спеціальні вимоги безпеки до щоглових робочих платформ (MCWP), що встановлюють тимчасово та використовують для переміщення чи перебування одного чи декількох осіб для виконання робіт і які мають ручний чи силовий привод підіймання. Цей стандарт також поширюється на робочі платформи з пристроєм для вертикального руху, який використовують для пересування персоналу, обладнання та матеріалів на тій самій платформі. Але вимоги до будівельних підіймачів у цьому стандарті не встановлено. Вимоги цього стандарту також можна вико­ристовувати для щоглових робочих платформ, що встановлюють стаціонарно.
1.2   Цей стандарт застосовують до робочих платформ, які підіймаються за допомогою зубчастої рейкової передачі, та пересування яких спрямовано вздовж опорних щоглин, де щогли можуть або не можуть бути обладнаними обмежувачами поперечного переміщення з використанням спеціальних опорних конструкцій.
1.3   Цей стандарт встановлює вимоги до будь-якої конструкції робочої платформи:
—     з однією або декількома щоглами;
—     з закріпленою або незакріпленою щоглою;
—     з використанням щогл фіксованої або змінної довжини;
—     з використанням вертикальної щогли або з нахилом від 0° до 30° від вертикального положення;;
—     з опорними або підвісними щоглами;
—     з рухомою чи статичною основою (шасі або базова рама);
—     з ручним або силовим приводом підіймання;
—     з використанням електричних, пневматичних або гідравлічних приводних систем, а також ви­моги до буксируваних або самостійно пересувних по майданчику платформ, за винятком вимог щодо їх пересування шляхами загального користування.
1.4   Цей стандарт установлює технічні вимоги щодо запобігання І зменшення небезпек, які мо­жуть виникнути у процесі експлуатування.
Відповідає офіційному тексту
1.5   Стандарт не встановлює вимоги щодо небезпеки, що може виникнути в процесі маневру­вання, монтування або демонтування, встановлення (фіксування) чи знімання будь-яких матеріалів або обладнання, які не є складовою частиною щоглової робочої платформи, а також щодо вантажно-розвантажувальних робіт з специфічними небезпечними матеріалами.
1.6   Стандарт також не встановлює вимоги щодо переміщення персоналу чи матеріалів до вста­новлених посадочних майданчиків. Таке обладнання стосується ліфтів або підіймачів, вимоги до яких визначено в інших стандартах.
1.7   Цей стандарт не поширюється на мобільні підіймальні робочі платформи, які мають відпові­дати вимогам, встановленим в EN 280, на підвісне обладнання, яке має відповідати вимогам EN 1808, також на підіймальні столи, які мають відповідати вимогам, встановленим в EN 1570.
 
2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
Цей стандарт містить посилання і дані із інших публікацій які є обов’язковими для тих, хто вико­ристовує цей стандарт. Для датованих посилань подальші зміни або нова редакція будь-яких із цих публікацій застосовуються до цього стандарту тільки за їх долучення до нього під час перегляду або нової редакції. Для недатованих посилань застосовують останнє видання публікації (включаючи поліпшення).
EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs
EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
EN 418:1992 Safety of machinery—Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design
EN 614-1:1995 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles
EN 953:1997 Safety of machinery — General requirements for the design and construction of quards (fixed, movable)
EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design
EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and components — Hydraulics
EN 60065:1993 Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use
EN 60204-1:1992 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requi­rements
EN 60529:1992 Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60947-5-1:1991 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5: Control circuit devices and switching elements — Section 1 — Electromechanical control circuit devices and switching elements
EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)
EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)
ISO 4301-1:1986 Cranes and lifting appliances — Classification — Part 1: General ISO 4302:1989 Cranes — Wind load assessment
ISO 6336-1 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 1: Basis principles, introduction and general influence factors
ISO 6336-2 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 2: Calculation of surface durability (pitting)
ISO 6336-3 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 3: Calculation of tooth strength ISO 6336-5 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 5: Strength and quality of materials
ISO 8686-1:1989 Cranes — Design principles for loads and load combinations — Part 1: General.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками
EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла
EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціювання і принципи проектування
EN 614-1:1995 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи
EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож
EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності системи керування. Частина 1. Загальні принципи проектування
EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка
EN 60065:1993 Вимоги безпеки до електронних апаратів та тих, що відносяться до побутових і загального користування
EN 60204-1:1992 Безпечність машин. Електричне обладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги
EN 60529:1992 Ступені захисту, забезпечених огороджуванням (ІР-код)
EN 60947-5-1:1991 Низьковольтна комутаційна апаратура та пристрої керування. Частина 5. Пристрої керування електричним колом та елементи перемикання. Секція 1. Вимоги до електро­механічних перемикачів та елементів перемикання
EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Загальні положення та основні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія та методологія (ISO 12100-1:2003)
EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Загальні положення та основні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)
ISO 4301-1:1986 Крани та підіймальні пристрої. Класифікація. Частина 1. Загальні відомості ISO 4302:1989 Крани. Визначення вітрового навантаження
ISO 6336-1 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 1. Основні принципи, вступна частина і загальні коефіцієнти впливу
ISO 6336-2 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 2. Розрахунок міцності активної поверхні зубців
ISO 6336-3 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 3. Розрахунок міцності зубців
ISO 6336-5 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 5. Міцність і якість матеріалів
ISO 8686-1:1989 Крани. Принципи розрахунку навантажень та їх комбінацій. Частина 1. Загальні положення.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (18.04.2021)
Переглядів: 126 | Теги: Download, 1495:2010, завантажити безкоштовно, ДСТУ EN 1495-2010, ДСТУ EN, DSTU EN 1495:2010 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar