MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІЕС 60269-1:2009
ДСТУ ІЕС 60269-1:2009

ЗАПОБІЖНИКИ ПЛАВКІ НИЗЬКОВОЛЬТНІ

Частина 1. Загальні технічні вимоги
ІЕС 60269-1:2006
LOW-VOLTAGE FUSES
Part 1. General requirements
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 1. Общие технические требования

Загрузити ДСТУ ІЕС 60269-1:2009
 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Сфера застосування та призначеність
Цей стандарт застосовують до плавких запобіжників, що містять струмообмежувальні плавкі вставки з номінальною вимикальною здатністю не менше ніж 6 кА, призначених для захисту кіл змінного струму промислової частоти з номінальними напругами, що не перевищують 1 000 В, або кіл постійного струму з номінальними напругами, що не перевищують 1 500 В.
У наступних частинах цього стандарту, наведених у цьому стандарті, установлено додаткові вимоги до таких запобіжників, призначених для спеціальних умов експлуатування чи спеціальних застосувань.
Плавкі вставки, призначені для сполучення запобіжник-вимикач згідно з ІЕС 60947-3, також мають відповідати наведеним нижче вимогам.
Примітка 1. Конкретні робочі характеристики плавких вставок типу «а» (див. 2.2.4) для кіл постійного струму треба узго­джувати між користувачем та виробником.
Примітка 2. Зміни та доповнення до цього стандарту, необхідні для окремих типів плавких запобіжників спеціального застосування, наприклад певні плавкі запобіжники для рухомого складу чи плавкі запобіжники для високочастотних кіл, буде охоплено за потреби окремими стандартами.
Примітка 3. Цей стандарт не застосовують до мініатюрних плавких запобіжників, на які поширюється ІЕС 60127.
Цей стандарт установлює характеристики плавких запобіжників або їхніх частин (основа плав­кого запобіжника, тримач плавкого запобіжника, плавка вставка) так, щоб їх можна було заміни­ти іншими плавкими запобіжниками або частинами запобіжника з такими самими характеристика­ми за умови, що вони є взаємозамінними за габаритними розмірами. Зокрема цей стандарт уста­новлює:
 • наведені нижче характеристики плавких запобіжників:
 • номінальні значення;
 • ізоляцію;
 • підвищення температури за звичайного експлуатування;
 • втрати потужності та допустиму потужність розсіювання;
 • часострумовіхарактеристики;
 • вимикальну здатність;
 • характеристики струму вимикання та характеристики l2t;
 • випробовування типу для перевіряння характеристик плавких запобіжників;
 • марковання плавких запобіжників.
 • останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).
  ІЕС 60038:1983 ІЕС standard voltages
  ІЕС 60050(441 ):1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses. Amendment 1 (2000)
  IEC 60269-2 Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by autho­rized persons (fuses mainly for industrial application) — Examples of standardized systems of fuses A to I
  IEC 60269-3 Low-voltage fuses — Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by un­skilled persons (fuses mainly for household or similar application) — Examples of standardized systems of fuses A to F
  IEC 60269-4 Low-voltage fuses — Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the pro­tection of semiconductor devices
  IEC 60269-5 Low-voltage fuses — Part 5: Guidance for the application of low-voltage fuses
  IEC 60364-3:1993 Electrical installations of buildings — Part 3: Assessment of general charac­teristics
  IEC 60364-5-52:2001 Electrical installations of buildings — Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment — Wiring system
  IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (Code IP)
  IEC 60584-1:1995 Thermocouples — Part 1: Reference tables
  IEC 60617 Graphical symbols for diagrams
  IEC 60664-1:2002 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests
  IEC 60695-2-1/0:1994 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/sheet 0: Glow-wire test methods — General
  IEC 60695-2-1/1:1994 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/sheet 1: Glow-wire end-product test and guidance
  IEC 60695-2-1/2:1994 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/sheet 2: Glow-wire flammability test on materials
  IEC 60695-2-1/3:1994 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/sheet 3: Glow-wire ignitability test on materials
  ISO 3:1973 Preferred numbers — Series of preferred numbers
  ISO 478:1974 Paper — Untrimmed stock sizes for the ISO-А series — ISO primary range
  ISO 593:1974 Paper — Untrimmed stock size for the ISO-А series — ISO supplementary range
  ISO 4046:1978 Paper, board, pulp and related terms — Vocabulary— Bilingual edition.
  НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
  IEC 60038:1983 Стандартні напруги IEC
  IEC 60050(441 ):1984 Міжнародний Електротехнічний Словник. Частина 441. Комутаційна апа­ратура, апаратура керування та плавкі запобіжники. Зміна 1 (2000)
  ІЕС 60269-2 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 2. Додаткові вимоги до плавких за­побіжників, що їх експлуатує проатестований персонал (плавкі запобіжники переважно для про­мислового застосування). Приклади застандартизованих систем плавких запобіжників від А до І
  ІЕС 60269-3 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 3. Додаткові вимоги до плавких за­побіжників, що їх експлуатує некваліфікований персонал (плавкі запобіжники переважно для по­бутового та подібного застосування). Приклади застандартизованих систем плавких запобіжників від А до F
  ІЕС 60269-4 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 4. Додаткові вимоги до плавких вста­вок для захисту напівпровідникових приладів
  ІЕС 60269-5 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 5. Настанови щодо застосування низьковольтних плавких запобіжників
  ІЕС 60364-3:1993 Електроустатковання будівель та споруд. Частина 3. Оцінювання загаль­них характеристик
  ІЕС 60364-5-52:2001 Електроустатковання будівель та споруд. Частина 5-52. Вибір і встанов­лення електроапаратури. Система електропроводки
  ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код IP)
  ІЕС 60584-1:1995 Термопари. Частина 1. Довідкові таблиці
  ІЕС 60617 Графічні познаки для схем
  ІЕС 60664-1:2002 Узгодженість ізоляції для устатковання в межах низьковольтних систем.
  Частина 1. Принципи, вимоги та випробовування
  ІЕС 60695-2-1/0:1994 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробо­вування. Розділ 1/0. Методи випробовування розжареним дротом. Загальні положення
  ІЕС 60695-2-1/1:1994 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробо­вування. Розділ 1/1. Випробовування розжареним дротом готового виробу та настанови
  ІЕС 60695-2-1/2:1994 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробо­вування. Розділ 1/2. Випробовування розжареним дротом вогненебезпечності матеріалів
  ІЕС 60695-2-1/3:1994 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробо­вування. Розділ 1/3. Випробовування розжареним дротом займистості матеріалів
  ISO 3:1973 Переважні числа. Ряди переважних чисел
  ISO 478:1974 Папір. Розміри необроблених пачок паперу для серії ISO-А. Основні формати ISO
  ISO 593:1974 Папір. Розміри необроблених пачок паперу для серії ISO-А. Додаткові формати ISO
  ISO 4046:1978 Папір, картон, целюлоза та пов'язані терміни. Словник. Двомовне видання.
2 .ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
 • Примітка. Загальні визначення понять щодо плавких запобіжників також наведено в ІЕС 60050-441.
  У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення позначених ними понять.
  1. Плавкі запобіжники та їхні складові частини
 • 2.1.1 (плавкий) запобіжник (fuse)
  Пристрій, який розплавленням одного чи кількох спеціально розроблених і підібраних еле­ментів розриває коло, у яке його встановлено, вимикаючи струм, якщо він перевищує встановле­не значення протягом достатнього часу. Плавкий запобіжник містить усі частини, які формують ком­плектний пристрій [IEV 441-18-01]
  2.1.2 тримач плавкого запобіжника (fuse-holder)
  Сполучення основи плавкого запобіжника з тримачем плавкої вставки.
  Примітка. Якщо немає потреби в чіткішому розпізнаванні, то в цьому стандарті застосовують термін «тримач плавкого запобіжника», який охоплює основу плавкого запобіжника та/чи тримач плавких вставок
  [IEV 441-18-14]
  2.1.2.1 основа плавкого запобіжника (fuse-base (fuse-mount))
  Закріплена частина плавкого запобіжника, забезпечена контактами та виводами [IEV 441-18-02].
  Примітка. Якщо застосовують кожухи, то їх вважають частиною основи плавкого запобіжника
  2.1.2.2 тримач плавкої вставки (fuse-carrier)
  Знімна частина плавкого запобіжника, призначена для утримання плавкої вставки [IEV 441-18-13]
  2.1.3 плавка вставка (fuse-link)
  Частина запобіжника, що містить плавкий(-і) елемент(и), який(-і) можна замінити після спрацьовування запобіжника [IEV 441-18-09]
  2.1.4 контакт запобіжника (fuse-contact)
  Дві чи кілька струмовідних частин, призначених для забезпечення неперервності кола між плавкою вставкою та відповідним тримачем плавкого запобіжника
  2.1.5 плавкий елемент (запобіжника) (fuse-element)
  Частина плавкої вставки, призначена для розплавлення під дією струму, що перевищує дея­ке встановлене значення протягом установленого періоду часу [IEV 441-18-08].
  Примітка. Плавка вставка може містити кілька плавких елементів, з’єднаних паралельно
  2.1.6 індикаторний пристрій; індикатор (indicating device (indicator))
  Частина плавкого запобіжника, призначена для показу його спрацьовування [IEV 441-18-17]
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (07.08.2022)
Переглядів: 74 | Теги: DSTU ІЕС 60269-1:2009, Download, ДСТУ ІЕС, завантажити безкоштовно, ДСТУ ІЕС 60269-1-2009, 60269-1:2009 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar