ДСТУ 5034:2008

ДСТУ 5034:2008
ІНФОРМАЦІЯ І ДОКУМЕНТАЦІЯ

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Терміни та визначення понятьИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Термины и определения понятийINFORMATION AND DOCUMENTATION
SCIENTIFIC INFORMATION ACTIVITIES
Terms and definitions


Скачати ДСТУ 5034:2008
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять, використовуваних у різних сферах науки, техніки, освіти в процесі збирання, обробляння, шукання, зберігання та розпов­сюджування науково-технічної інформації.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано використовувати в роботі підприємств, установ, організацій, технічних комітетів стандартизації, інформаційних служб, інформаційних центрів, бібліотек і архівів, що діють в Україні та пов’язані з науково-інформаційною діяльністю.

Застандартизовані терміни рекомендовано вживати в усіх видах нормативної документації, науково-технічній, довідковій і навчально-методичній літературі, що стосується сфери науково- інформаційної діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ

Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р. № 3322-ХІІ

Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. №1289-IV

ДСТУ 1.0-2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.10-2005 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладан­ня, оформлення, ведення національних класифікаторів

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2227-93 Системи оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та ви­значення

ДСТУ ISО/ІЕС 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних

ДСТУ ISО/ІЕС 2382-32:2003 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32 Елект­ронна пошта

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення

ДСТУ 2481-94 Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення

ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISО 1087-1:2005 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та вико­ристання

ДСТУ ISО 5127* Інформація та документація. Словник термінів.

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два (чи більше) застандартизованих термінів. Проте, використовуючи застандартизовані терміни, у межах одного документа рекомендовано вживати лише один із термінів-синонімів.

3.2 Терміни та визначення понять (терміностатті) оформлено відповідно до ДСТУ 3966.

3.3 Узяту в круглі дужки (набрану напівгрубим шрифтом) частину терміна можна не вжива­ти, а використовувати його коротку форму.

3.4 Текст, поданий у дужках світлим шрифтом після термінів, що зазначають сферу вживання чи пояснення багатозначних термінів, не є частиною термінів.

3.5 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті озна­чає, що в ній суміщено дві (чи кілька) терміностатей, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квад­ратних дужок, пропускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок і т. д. В абетковому покаж­чику суміщені терміни подано окремо без дужок, з посиланнями на той самий номер терміно­статті.

3.6 Наявність квадратних дужок тільки в терміні певної термінологічної статті означає, що в ньому суміщено два (чи кілька) термінів-синонімів.

3.7 Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені терміни — світлим курсивом з познакою (Нд).

3.8 Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стан­дарту, виділено у текстах визначень підкресленням.

3.9 Подані в цьому стандарті визначення термінів в інших документах, за потреби, можна змінювати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, що належать обсягові позначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу та змісту термінів, визначених у стандарті.

3.10 У стандарті як довідкові подано англійські (еn) та російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних і національних стандартів, словників і науко­во-технічної літератури.

3.11 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки А, Б, В відповідно).

3.12 Бібліографію (перелік джерел інформації) подано в додатку Г.

* На розгляді

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991, № 1978-ХІІ

2 ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення

3 ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення

4 Толковый словарь по основам информационной деятельности (Тлумачний словник з ос­нов інформаційної діяльності) / Под редакцией H. Н. Ермошенко. — K.,1995. — 250 с.

5 ISO 5127:2001 Information and documentation — Vocabulary (Інформація і документація. Словник термінів)

6 Першиков В. И., Савинков В. М. Толковый словарь по информатике (Тлумачний словник з інформатики). — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 543 с.

7 Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справоч­ник (Інформатика. Новий систематизований тлумачний словник-довідник). — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2001. — 535 с.

8 ГОСТ 7.27-80 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Науково-інформаційна діяльність. Основні тер­міни та визначення)

9 Словарь терминов по информатике на рус. и англ. языках (Словник термінів з інформа­тики російською та англійською мовами). — М.: Наука, 1971. — 359 с.

10 ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения (Система стандартів з інфор­мації, бібліотечної та видавничої справи. Пошук і розповсюдження інформації. Терміни та виз­начення)

11 Костров А. В. Основы информационного менеджмента (Основи інформаційного менед­жменту). — М.: Финансы и статистика, 2003. — 336 с.

12 Бэдет, Арнольд, Бурхардт, Диана, Камменинг, Алина и др. Глоссарий компьютерных тер­минов, 10-е изд. (Глосарій комп’ютерних термінів, 10-е вид.): Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 432 с.

13 Великий тлумачний словник української мови. Уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (01.11.2019)
Переглядів: 635 | Теги: завантажити безкоштовно, ДСТУ 5034-2008, DSTU 5034:2008, Download, ДСТУ, 5034:2008 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar