ДСТУ Б EN 1555-1:2012
ДСТУ Б EN 1555-1:2012

СИСТЕМИ ПЛАСТМАСОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ ПОДАЧІ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ПОЛІЕТИЛЕН (PE)

Частина 1. Загальні вимоги
SYSTEMY PLASTMASOVYH TRUBOPROVODIV DLJA PODAČI GAZOPODIBNOGO PALYVA POLIETYLEN (PE)
Častyna 1. Zagal'ni vymogy
EN 1555-1:2010
PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR THE SUPPLY OF GASEOUS FUELS - POLYETHYLENE (PE) -
Part 1: General

СИСТЕМЫ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА ПОЛИЭТИЛЕН (PE)
Часть 1. Общие требования


Загрузити ДСТУ Б EN 1555-1:2012

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 Scope

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до систем трубопроводів з поліетилену (PE) для подачі газоподібного палива.

This part of EN 1555 specifies the general aspects of polyethylene (PE) piping systems in the field of the supply of gaseous fuels.

Цей стандарт також визначає параметри для методів випробувань, на які наведено посилання у цьому стандарті.

It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this standard.

У поєднанні з частинами з 2 по 5 EN 1555 цей стандарт поширюється на труби, фітинги та крани з поліетилену, їх з’єднання і з’єднання їх з елементами трубопроводів з інших матеріалів, призначених для використання за наступних умов:

In conjunction with Parts 2 to 5 of EN 1555 it is applicable to PE pipes, fittings, and valves, their joints and to joints with components of other materials intended to be used under the following conditions:

а) максимальний робочий тиск, MOP, не більше 10 бар;

a) a maximum operating pressure, MOP, up to and including 10 bar

б) робоча температура 20°C, що використовується як вихідна температура.

b) an operating temperature of 20 °C as reference temperature.

Примітка 1. Для інших робочих температур слід застосовувати понижувальні коефіцієнти, див. EN 1555-5 [6].

NOTE 1: For other operating temperatures, derating coefficients should be used, see EN 1555-5 [6].

EN 1555 (всі частини) встановлює діапазон максимального робочого тиску і вимоги, що стосуються кольору та добавок.

EN 1555 (all parts) covers a range of maximum operating pressures and gives requirements concerning colours and additives.

Примітка 2. Відповідальність за вибір необхідних умов експлуатації з урахуванням вимог національного законодавства, настанов із монтажу, 6уді-вельних норм тощо покладена на замовника та проектувальника.

NOTE 2. It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national regulations and installation practices or codes.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 Normative references

У цьому стандарті наведено посилання на наступні нормативні документи. Для датованих посилань застосовуються лише зазначені нижче редакції нормативних документів. Для недатованих посилань застосовуються останні видання стандартів (включно із всіма виправленнями).

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1555-2:2010 Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 2. Труби

EN 1555-2:2010, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) -Part 2: Pipes

EN 1555-3 Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 3. Фітинги

EN 1555-3, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings

EN 1555-4 Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 4. Крани

EN 1555-4, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves

EN 12099 Системи пластмасових трубопроводів. Поліетиленові матеріали та комплектуючі для виготовлення труб. Визначення вмісту летких речовин

EN 12099, Plastics piping systems - Polyethylene piping materials and components - Determination of volatile content

EN ISO 472:2001 Пластмаси. Словник (ISO 472:1999)

EN ISO 472:2001, Plastics - Vocabulary (ISO 472:1999)

EN ISO 1043-1:2001 Пластмаси. Символи та скорочення. Частина 1. Основні полімери та їх специфічні властивості (ISO 1043-1:2001)

EN ISO 1043-1:2001, Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:2001)

EN ISO 1133 Пластмаси. Визначення показника текучості розплаву (MFR) і об’єму розплаву (MVR) термопластів (ISO 1133:2005)

EN ISO 1133, Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:2005)

EN ISO 1167-1:2006 Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 1. Загальний метод (ISO 1167-1:2006)

EN ISO 1167-1:2006, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids -Determination of the resistance to internal pressure - Part 1: General method (ISO 1167-1:2006)

EN ISO 1167-2 Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких та газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 2. Підготовка зразків труб для випробувань (ISO 1167-2:2006)

EN ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids -Determination of the resistance to internal pressure - Part 2: Preparation of pipe test pieces (ISO 1167-2:2006)

EN ISO 1183-1 Пластмаси. Методи визначення густини непористих пластмасс. Частина 1. Метод занурення, метод рідинного пікнометра і метод титрування (ISO 1183-1:2004)

EN ISO 1183-1, Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method (ISO 1183-1:2004)

EN ISO 1183-2 Пластмаси. Методи визначення густини непористих пластмас. Частина 2. Метод градієнтної колонки (ISO 1183-2:2004)

EN ISO 1183-2, Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 2: Density gradient column method (ISO 1183-2:2004)

EN ISO 6259-1 Труби з термопластів. Визначення механічних властивостей при розтягу. Частина 1. Загальний метод випробування (ISO 6259-1:1997)

EN ISO 6259-1, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 1: General test method (ISO 6259-1:1997)

EN ISO 9080 Трубопроводи та системи з пластмас. Визначення довгострокової гідростатичної міцності термопластичних матеріалів у формі труб шляхом екстраполяції

EN ISO 9080, Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

EN ISO 12162 Матеріали термопластичні для напірних труб і з’єднувальних деталей. Класифікація та позначення. Коефіцієнт запасу міцності (ISO 12162:2009)

EN ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications - Classification, designation and design coefficient (ISO 12162:2009)

EN ISO 13477 Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідин. Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщин (RCP). Випробування в сталому режимі за скороченою програмою (випробування S4) (ISO 13477:2008)

EN ISO 13477, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Small-scale steady-state test (S4 test) (ISO 13477:2008)

EN ISO 13478 Труби із термопластів для транспортування рідин. Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщини (RCP). Повномасштабне випробування (FST) (ISO 13478:2007)

EN ISO 13478, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST) (ISO 13478:2007)

EN ISO 13479 Труби з поліолефінів для транспортування рідин. Визначення стійкості до розповсюдження тріщин. Метод випробування труб з надрізами на повільне розповсюдження тріщини (ISO 13479:2009)

EN ISO 13479, Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth on notched pipes (ISO 13479:2009)

EN ISO 15512 Пластмаси. Визначення вмісту води (ISO 15512:2008)

EN ISO 15512, Plastics - Determination of water content (ISO 15512:2008)

EN ISO 16871 Пластмасові трубопроводи та провідні системи. Труби і фітинги з пластмас. Метод безпосереднього (природного) атмосферного впливу (ISO 16871:2003)

EN ISO 16871, Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings - Method for exposure to direct (natural) weathering (ISO 16871:2003)

ISO 6259-3 Труби з термопластів. Визначення механічних властивостей при розтягу. Частина 3. Труби з поліолефінів

ISO 6259-3, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 3: Polyolefin pipes

ISO 6964 Труби і фітинги з поліолефінів. Визначення вмісту сажі шляхом озолення і піролізу. Метод випробування та основні вимоги

ISO 6964, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis - Test method and basic specification

ISO 11357-6 Пластмаси. Диференціальна скануюча калориметрія (DSC). Частина 6. Визначення часу індукції окиснення (ізотермічний OІТ) і температури індукції окиснення (динамічний OIT)

ISO 11357-6, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)

ISO 11413:2008 Труби і фітинги з пластмас. Підготовка зразків з’єднань поліетиленових (PE) труб з терморезисторним фітингом 

ISO 11413:2008, Plastics pipes and fittings -Preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting

ISO 11414:2009 Труби і фітинги з пластмас. Підготовка зразків стикових зварних з’єднань поліетиленових (PE) труб або труби з фітингом

ISO 11414:2009, Plastics pipes and fittings -Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion

ISO 13953 Поліетиленові (PE) труби і фітинги. Визначення міцності на розрив і типу руйнування зразків, виготовлених із стикового зварного з’єднання

ISO 13953, Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint

ISO 13954 Труби і фітинги з пластмас. Випробування стійкості до відриву терморезистор-них з’єднань з поліетилену (PE) з номінальним зовнішнім діаметром від 90 мм та більше

ISO 13954, Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

ISO 18553, Метод оцінки рівня пігментації або дисперсії сажі в поліолефінових трубах, фітингах і композиціях

ISO 18553, Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (26.09.2023)
Переглядів: 108 | Теги: ДСТУ Б EN, 1555-1:2012, Download, DSTU B EN 1555-1:2012, завантажити безкоштовно, ДСТУ Б EN 1555-1-2012 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar