ДСТУ Б В.2.7-245:2010
ДСТУ Б В.2.7-245:2010
Будівельні матеріали

ВИРОБИ КЕРАМІЧНІ КЛІНКЕРНІ

Технічні умови
Budivel'ni materialy
VYROBY KERAMIČNI KLINKERNI
Tehnični umovy
Building materials
WALL CERAMIC CLINKER
Technical requirements

Строительные материалы
ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРНЫЕ
Технические условия
Ознайомитися з ДСТУ Б В.2.7-245:2010

 
 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Стандарте складовбю частиною системного комплексу нормативних документів, що регла­ментують вимоги до будівельних матеріалів, виробів і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів.
  2. Стандарт поширюється на вироби клінкерні облицювальні (порожнисті і повнотілі), дорожні та тротуарні (повнотілі), які виробляються за технологією виробництва керамічних виробів з глинис­тої сировини, або з інших порід, подібних до глинистої сировини.
Цей стандарт не поширюється на продукцію інших галузей економіки, яку використовують у будівництві (металопрокат, деревина і вироби з неї, полімерні композиції, бетони та залізобетони, покрівельні вироби та композиції, технологічне і монтажне обладнання тощо).
  1. Вироби керамічні клінкерні облицювальні, дорожні та тротуарні (далі за текстом - вироби) використовують відповідно до будівельних норм та правил.
Вироби облицювальні призначаються для облицювання несучих та самонесучих огороджу- вальних конструкцій житлових, громадських, виробничих будинків та споруд.
Вироби дорожні та тротуарні використовуються для вимощень, брукування доріг та тротуарів тощо.
  1. Проектування конструкцій і споруд та брукування будівельних об'єктів з використанням ви­робів здійснюється відповідно до СНиП ІІ-22.
  2. Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість для життя, здо­ров'я і майна населення, охорони навколишнього середовища викладені в розділах 8, 9.
Вимоги, що викладені в розділах 5, 8, 9, 10,13 та додатку А є обов'язковими, а інші вимоги стан­дарту - рекомендовані.
 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти, нормативні документи:
Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1585 від 7 жовтня 2003 р.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опи­су та правил застосування національного знака відповідності"
Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
ДБН В.1.1-7:2002 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В. 1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природ­них радіонуклідів у будівництві. Основні положення
ДБН В. 1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природ­них радіонуклідів у будівництві. Типові документи
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природ­них радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природ­них радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівницт­ва
ДБН 6.2.5-28:2006 Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Природне і штучне освіт­лення
у
ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конст­рукцій і устаткування в будівництві
ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю вироб­ництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби
ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення
ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам
ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і поставки на виробництво
ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та .контроль точності геометричних параметрів. Настанова
ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості
ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
ДСТУ Б В.2.7-9-94 Будівельні матеріали. Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуг- ледобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-42-97 Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і моро­зостійкості будівельних матеріалів і виробів
ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN-771-1:2003, NEQ)
ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) Будівельні матеріали. Плитки керамічні. Методи випробувань
ДСТУ 3835-98 Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння
ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас­ность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (З обмеженою сферою застосування - тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації)
ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглибиноміри. Технічні умови (ГОСТ 162-90, IDT)
ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркулі. Технічні умови (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)
ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 8925:2008 Щупи пласкі для верстатних пристроїв та конструкцій ( ГОСТ 8925-88)
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги
ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопас­ности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітар­но-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.007-83 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика­ция и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Кла­сифікація і загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия електротехнические. Общие требования безопасности (Система* стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Робота вантажно-розванта­жувальні. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.4.010-89 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защи­ты. Рукавицы специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)
ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охоро­на природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила вста­новлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці перевірочні 90°. Технічні умови)
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе (Матеріали стінові. Методи визначення межі міцності при стисканні та згинанні)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в часта воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби ви­конання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортуван­ня в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)
ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия (Піддони для цегли і керамічних каменів. Технічні умови)
ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейне­ри універсальні. Типи, основні параметри і розміри)
ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия (Контейнери універ­сальні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль про­дукції. Основні положення)
ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности (Ма­теріали будівельні. Метод визначення сорбційної вологості)
ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні умови)
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадкова. Технічні умови)
ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и ме­ханических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробни­чих забруднень і механічного впливу. Технічні умови)                                                                 ,
ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и ме­ханических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних вироб­ничих забруднень і механічного впливу. Технічні умови)
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)
ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення
ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики
НПАОП 0.00-4-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пи­тань охорони праці
НПАОП 26.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників зайнятих на підприємствах промисловості будівельних матеріалів
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила і норми утримання територій населених пунктів)
СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)
СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних про­цесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водогін і каналізація)
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кон- диціонування)
СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Промислові будівлі)
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)
СНиП 11-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (Кам'яні і армокам'яні конструкції)

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (21.05.2024)
Переглядів: 41 | Теги: ДСТУ Б В, Download, .2.7-245:2010, DSTU B V.2.7-245:2010, Загрузити ДСТУ Б В.2.7-245:2010, ДСТУ Б В.2.7-245-2010, Завантажити ДСТУ Б В.2.7-245:2010 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar