ДСТУ EN 13241-1
ДСТУ EN 13241-1:2013
ДВЕРІ ТА ВОРОТА ПРОМИСЛОВИХ, ТОРГОВЕЛЬНИХ ТА ГАРАЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ

СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦІЮ

Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту
ДВЕРИ И ВОРОТА ПРОМЫШЛЕННЫХ, ТОРГОВЫХ И ГАРАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ
Часть 1. Технические требования к изделиям, кроме требований огнестойкости и дымозащиты
EN 13241-1:2003
INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND GARAGE DOORS AND GATES
PRODUCT STANDARD
Part 1. Products without fire resistance or smoke control characteristics

Скачати ДСТУ EN 13241-1:2013

 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Загальні положення
Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та експлуатаційні вимоги до дверей, воріт та бар’єрів, призначених для встановлювання в зонах, досяжних для людей, і для яких основним передбаченим використанням є надання безпечного проходу вантажів і транспортних засобів, що їх супроводжують або якими керують люди, у промислових, комерційних та житлових приміщеннях.
Цей стандарт також поширюється на входи до торговельних приміщень, які мають вальцеві стулки та вальцеві ґрати, використовувані у приміщеннях роздрібної торгівлі, які переважно забез печують доступ для людей, а не для транспортних засобів чи вантажів.
Входи до приміщень можуть мати прохідні двері, вбудовані в дверне полотно, на які також поширюється цей стандарт.
Ці пристрої прохідних дверей можуть мати ручне або механічне керування.
Цей стандарт не поширюється на експлуатування в середовищах, де електромагнітні завади перебувають поза діапазоном згідно з EN 61000-6-3.
1.2 Винятки
Цей стандарт не поширюється на наведені нижче вироби, призначені для іншого використання:
— ворота шлюзів та доків;
— двері ліфтів;
— двері на транспортних засобах;
— броньовані двері;
— двері, призначені переважно для утримування тварин;
— театральні текстильні завіси;
— двері для пішоходів горизонтального переміщення, немеханізовані, з розміром полотна менше ніж 6,25 м2;
— двері горизонтального переміщення, механізовані, завширшки менше ніж 2,5 м і площею 6,25 м2, розраховані переважно для використання пішоходами згідно з prEN 12650-1;
— обертові двері будь-якого розміру;
— залізничні шлагбауми;
— бар'єри, використовувані тільки для транспортних засобів.
Цей стандарт не поширюється на радіотехнічні вимоги до дверей. Якщо використовують при стрій радіокерування, треба додатково застосовувати відповідні стандарти ETSI.
Цей стандарт не встановлює будь-яких конкретних вимог щодо характеристик вогнетривкості та димозахисту згідно з prEN 13241-2.
Цей стандарт не встановлює будь-яких конкретних вимог щодо шуму, який утворюють двері згідно з Директивою про машини та механізми.
Цей стандарт не встановлює будь-яких конкретних вимог до дверей, які рухаються під дією енергії, накопиченої спеціально призначеними засобами від зусилля людини, наприклад, пружи нами, які розтягуються вручну.
Цей стандарт не встановлює будь-яких конкретних вимог до дверей на маршрутах евакуації.
Через свій розмір, масу та/або режим функціювання промислові, торговельні та гаражні двері за звичай можуть не давати змоги безпечно та легко їх відчиняти.
1.3 Конкретні застосування
Цей стандарт поширюється також на двері з ручним приводом, які були дороблені зі встанов ленням механічного приводу, за дотримання відповідних вимог. Додаток ZA не стосується цього виду дверей.
Коли двері є частиною несної конструкції будівлі, вимоги цього стандарту можливо добровіль но застосовувати додатково до вимог до несної конструкції, які не розглядають у цьому стандарті. 
Додаток ZA не поширюється на цей вид дверей.
 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані та недатовані посилання.
Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації (разом
зі змінами).
EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design
EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up
ENV 1991-2-4 Eurocode 1: Basis of design and actions on structures — Part 2-4: Actions on structures — Wind actions
EN 12424:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates — Resistance to wind load — Classification
EN 12425 Industrial, commercial and garage doors and gates — Resistance to water penetration — Classification
EN 12426 Industrial, commercial and garage doors and gates — Air permeability — Classification
EN 12427 Industrial, commercial and garage doors and gates — Air permeability — Test method
EN 12428 Industrial, com mercial and garage doors and gates — Therm al transm ittance — Requirements for the calculation
EN 12433-1 Industrial, commercial and garage doors and gates — Terminology — Part 1: Types of doors
EN 12433-2 Industrial, commercial and garage doors and gates — Terminology — Part 2: Parts of doors
EN 12444 Industrial, commercial and garage doors and gates — Resistance to wind load — Testing and calculation
EN 12445:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety in use of power operated doors — Test methods
EN 12453:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety in use of power operated doors — Requirements
EN 12489 Industrial, commercial and garage doors and gates — Resistance to water penetration — Test method
EN 12604:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates — Mechanical aspects — Requirements
EN 12605:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates — Mechanical aspects — Test methods
EN 12635:2002 Industrial, commercial and garage doors and gates — Installation and use
EN 12978:2003 Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety devices for power operated doors and gates — Requirements and test methods
EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)
EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:2005, modified)
EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:2006, modified)
EN ISO 140-3 Acoustics — M easurem ent of sound insulation in buildings and of building elements — Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995)
EN ISO 717-1 Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996)
EN ISO 12567-1 Thermal performance of windows and doors — Determ ination of thermal transmittance by hot box method — Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення. Функціювання і принципи проектування
EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному запускові
ENV 1991-2-4 Європейські норми проектування. Основні положення щодо проектування та розрахунку впливу на конструкції. Частина 2-4. Вплив на конструкції вітрових навантажень
EN 12424:2000 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стійкість до вітрових навантажень. Класифікація
EN 12425 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стійкість до проникнення води. Класифікація
EN 12426 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Повітропроникність. Класифікація
EN 12427 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Повітропроникність. Метод випробовування
EN 12428 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Коефіцієнт теплопередавання. Вимоги до розрахунку
EN 12433-1 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Термінологія. Частина 1. Типи дверей
EN 12433-2 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Термінологія. Частина 2. Елементи дверей
EN 12444 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стійкість до вітрових навантажень. Випробовування та розрахунок
EN 12445:2000 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Безпечність у використанні дверей з приводом. Методи випробовування
EN 12453:2000 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Безпечність у використанні дверей з приводом. Вимоги
EN 12489 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стійкість до проникнення води. Метод випробовування
EN 12604:2000-Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Механічні аспекти. Вимоги
EN 12605:2000 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Механічні аспекти. Методи випробовування
EN 12635:2002 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Встановлення та використання
EN 12978:2003 Ворота і двері промислових, торговельних та гаражних приміщень. Запобіжні пристрої до дверей та воріт з приводом. Вимоги та методи випробовування
EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електроустатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)
EN 61000-6-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-2. Загальні стандарти. Несприйнятливість устатковання в промисловому середовищі (ІЕС 61000-6-2:2005, MOD)
EN 61000-6-3 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-3. Загальні стандарти. Стандарт на випромінювання для житлових районів, районів з торговельними підприємствами та підприємствами легкої промисловості (ІЕС 61000-6-3:2006, MOD)
EN ISO 140-3 Акустика. Вимірювання звукоізоляції в будинках та будівельних елементах. Частина 3. Лабораторні вимірювання ізоляції від повітряного шуму будівельними елементами
EN ISO 717-1 Акустика. Оцінювання звукоізоляції в будинках та будівельних елементах. Частина 1. Ізоляція від повітряного шуму (ISO 717-1:1996)
EN ISO 12567-1 Теплові характеристики вікон та дверей. Визначання коефіцієнта тепло передавання методом гарячої камери. Частина 1. Вікна та двері складені (ISO 12567-1:2000).
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (15.01.2021)
Переглядів: 289 | Теги: завантажити безкоштовно, Download, 13241-1:2013, ДСТУ EN 13241-1-2013, ДСТУ EN, DSTU EN 13241-1:2013 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar