ДСТУ EN 1870-2:2007
ДСТУ EN 1870-2:2007
БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

ВЕРСТАТИ КРУГЛОПИЛЬНІ

Частина 2. Горизонтальні та вертикальні панельні пили

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
Часть 2. Горизонтальные и вертикальные панельные пилы

EN 1870-2:1999
SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
CIRCULAR SAWING MACHINES
Part 2. Horizontal beam panel saws and vertical panel saws

Загрузити ДСТУ EN 1870-2:2007

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та (або) заходи щодо безпеки для панельних пил з горизонталь­ним притискним брусом та вертикальних панельних пил з ручним завантаженням та (або) розвантажен­ням (далі — верстати), для різання колод, деревинно-стружкових плит, деревинно-волокнистих плит, фанери та означених матеріалів з крайками, ламінованими пластиком, та (або) означених матеріалів, ламінованих пластиком або легким сплавом.

Цей стандарт поширюється на всі види небезпек, які стосуються таких верстатів. Види небезпек перелічено у розділі 4.

Цей стандарт не поширюється на верстати, призначені тільки для поздовжнього розпилювання твердої деревини, на верстати, на яких оброблювана деталь переміщується під час різання, та на вер­стати, спеціально призначені для різання тонкої фанери.

Цей стандарт не поширюється на портативні деревообробчі машини або будь-які модифікації, які можна використовувати іншим чином, наприклад, встановленими на верстаку.

Для верстатів з числовим програмним керуванням (верстатів з ЧПК) цей стандарт не поширюється на небезпеки, пов’язані з Електромагнітною Сумісністю (EMC), згідно з Директивою по EMC 89/336/ЕС від 3-5-89.

Цей стандарт, насамперед, стосується верстатів, виготовлених після дати надання йому чинності.

Примітка. Верстати, на які поширюється цей стандарт, перелічені у додатку А.1.4 IV, Директиви «Машинобудування».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Стандарт містить датовані і недатовані посилання на вимоги з інших стандартів. Ці нормативні по­силання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. Для датованих по­силань пізніші доповнення або зміни до будь-якого з цих стандартів є чинними тільки якщо вони внесені в нього у вигляді доповнень або змін. Для недатованих посилань чинним є останнє видання стандарту.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology and methodology

EN 292-2:1991/А1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment — Functional aspects — Principles for design

EN 847-1:1997 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools and circular sawblades

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics EN 983:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — General principles and provisions for design

EN 1760-1:1997 Safety of machinery — Pressure-sensitive protection devices — Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensing mats and pressure sensing floors

EN 60204-1:1992 Safety of machinery — Electrical equipment of Machines — Part 1: General requirements (IEC 204-1:1992, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 529:1989)

EN 60825-1:1994 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requirements and user’s guide

EN 60947-4-1:1992 Low voltage switchgear and control gear — Part 4: Contactors and motor starters — Section 1: Electromechanical contactors and motor starters (IEC 947-4-1:1990)

EN 60947-5-1:1991 Low voltage switchgear and control gear— Part 5: Control circuit devices and switching elements — Section 1: Electromechanical control circuit devices (IEC 947-5-1:1990)

prEN 61496-2 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices

EN ISO 3743-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard walled test rooms (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995) EN ISO 9614-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity— Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Survey method for the measurement of emission sound pressure levels at a workstation and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at the workstation and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

ISO 3745:1977 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Precision methods for anechoic and semi anechoic rooms

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by woodworking machine tools — Operating conditions for woodworking machines

ISO TR 11688-1:1995 Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment — Part 1: Planning

HD 21.1 S3:1997 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V — Part 1: General requirements

HD 22.1 S3:1997 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (чинний ДСТУ EN 292-1-2001)

EN 292-2:1991/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Ча­стина 2. Технічні принципи та технічні умови (чинний ДСТУ EN 292-2-2001)

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для уникнення досягання небезпечних зон ру­ками (чинний ДСТУ EN 294-2001)

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення. Функціювання і принципи про­ектування (чинний ДСТУ EN 418:2003)

EN 847-1:1997 Деревообробчі інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Фрезерувальні інструменти та дискові пили

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання не­рухомих та рухомих огорож (чинний ДСТУ EN 953:2003)

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (чинний ДСТУ EN 954-1:2003)

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка (чинний ДСТУ EN 982:2003)

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика (чинний ДСТУ EN 983:2003)

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Загальні принципи проектування (чинний ДСТУ EN 1088:2003)

EN 1760-1:1997 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні прин­ципи проектування та випробовування чутливих до тиску матів та настилів

EN 60204-1:1992 Безпечність машин. Електроустатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 204-1:1992, MOD) (чинний ДСТУ EN 60204-1:2004)

EN 60529:1991 Степені захисту, які забезпечуються оболонками (IP Кодекс)(ІЕС 529:1989)

EN 60825-1:1994 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація устатковання, вимоги та інструкція для користувача

EN 60947-4-1:1992 Низьковольтні та контрольні перемикачі. Частина 4. Контактори та пускові при­строї двигунів. Розділ 1. Електромеханічні контактори та пускові пристрої двигунів (ІЕС 947-4-1:1990) EN 60947-5-1:1991 Низьковольтні та контрольні перемикачі. Частина 5. Пристрої для керування колами та елементи перемикання. Розділ 1. Електромеханічні пристрої для керування колами

prEN 61496-2 Безпечність машин. Електрочутливе захисне устатковання. Частина 2. Спеціальні вимоги для устатковання, у якому використовувані активні оптоелектронні захисні пристрої

EN ISO 3743-1:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму. Інженерні методи для невеликих, рухомих джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод для ви- пробовувальних камер з жорсткими стінками (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996 Акустика. Визначання рівнів потужності джерел шуму. Інженерні методи для невеликих, рухомих джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Метод для спеціальних ревербера­ційних випробовувальних камер (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності джерел шуму з використанням звуко­вого тиску. Інженерний метод у суттєво вільному звуковому полі над площиною відбивання (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності джерел шуму з використанням звуко­вого тиску. Метод дослідження з використанням обгортальної вимірювальної поверхні над площиною відбивання (ISO 3746:1995)

EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності джерел шуму з використанням інтен­сивності звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Метод дослідження для вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших вказаних положеннях (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших вказаних положеннях з поправками на умови зовніш­нього середовища

ISO 3745:1977 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму. Точні методи для шу- моглушних випробовувальних камер та напівшумоглушних випробовувальних камер

ISO 7960:1995 Шум, утворюваний деревообробчими верстатами. Робочі умови для деревообробчих верстатів

ISO TR 11688-1:1995 Акустика. Рекомендована практика проектування машин і устатковання з низьким рівнем шуму. Частина 1. Планування

HD 21.1 S3:1997 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією для номінальної напруги до 450/750В включно. Частина 1. Загальні вимоги

HD 22.1 S3:1997 Кабелі з гумовою ізоляцією для номінальної напруги до 450/750В включно. Частина 1. Загальні вимоги.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (25.05.2021)
Переглядів: 258 | Теги: 1870-2:2007, Download, ДСТУ EN, DSTU EN 1870-2:2007, ДСТУ EN 1870-2-2007, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar