ДСТУ ІЕС 60669-1:2008
ДСТУ ІЕС 60669-1:2008

ВИМИКАЧІ ДЛЯ ПОБУТОВИХ Й АНАЛОГІЧНИХ СТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Частина 1. Загальні технічні вимоги
ІЕС 60669-1:2007​​​​​​​

SWITCHES FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR FIXED-ELECTRICAL INSTALLATION

Part 1. General requirements 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Часть 1. Общие технические требования
Загрузити ДСТУ ІЕС 60669-1:2008

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на установчі керовані вручну вимикачі (далі – вимикачі) загального призначення, для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок лише змінного струму на номінальну напругу не більше ніж 440 В та номінальну силу струму не більше ніж 63 А як для внутрішнього так і для зовнішнього встановлення в приміщеннях.

Для вимикачів з безгвинтовим затискачем номінальна сила струму обмежується значенням 16 А.

Цей стандарт поширюється на вимикачі, які застосовують в:

- схемах, навантажених вольфрамовою лампою розжарювання, або

- схемах, навантажених люмінесцентною лампою (разом з електронними пускорегулювальними пристроями), або

- схемах, що мають високоомне навантаження, коефіцієнт потужності в якого не менше ніж 0,95, або

- схемах, навантажених однофазним двигуном з номінальною силою струму не більше ніж 10 А та коефіцієнтом потужності не менше ніж 0,6, або

- їх поєднанням.

Примітка 1. Питання про вимикачі на номінальну напругу понад 440 В перебувають на розгляді.

Примітка 2. Збільшення номінальної сили струму до 10 А для навантажень двигуном, перебувають на розгляді.

Примітка 3. Тимчасово, вимикачі з номінальною силою струму понад 10 А, для навантажень двигуном вважають такими, як з силою струму 10 А.

Цей стандарт також поширюється на монтажні коробки для вимикачів, за винятком монтажних коробок для вимикачів схованого встановлення.

Примітка 4. Загальні вимоги до монтажних коробок наведено в ІЕС 60670,

Цей стандарт поширюється також на:

- вимикачі з індикаторною лампою;

- електромагнітні перемикачі дистанційного керування (окремі вимоги наведено у відповідній частині 2);

- перемикачі з пристроєм затримки часу (окремі вимоги наведено у відповідній частині 2);

- поєднання вимикачів з іншими приладами (за винятком комбінації вимикачів з плавкими запобіжниками);

- електронні вимикачі (окремі вимоги наведено, у відповідній частині 2);

- вимикачі, що мають затискачі для приєднання та від’єднання гнучких кабелів (див. додаток В);

- безпечні вимикачі (окремі вимоги наведено у відповідній частині 2).

Примітка 5. Мінімальну довжину гнучких кабелів для цих вимикачів зазначають в національних стандартах.

Вимикачі, відповідно до цього стандарту, можна застосовувати за температури навколишнього середовища, що зазвичай не перевищує 25 °С, але іноді досягає 35 °С.

Примітка 6. Вимикачі, що задовольняють вимогам цього стандарту, можна встановлювати на обладнанні тільки таким чином та в такому місці, де унеможливлено підвищення температури навколишнього середовища понад 35 °С.

В місцях з особливими умовами на суднах, на транспортних засобах та інших, або небезпечних місцях, наприклад де можливі вибухи, застосовують вимикачі спеціальної конструкції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи є невід’ємною частиною цього стандарту. Для датованих посилань застосовують лише зазначене видання. Для недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням (разом з усіма змінами).

ІЕС 60050-442:1998 International Electrotechnical Vocabulary – Part 442: Electrical accessories

IEC 60112:1979 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions

IEC 60212:1971 Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulation materials

IEC 60227-1:1993 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements

IEC 60227-3:1993 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

IEC 60227-4.i 992 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

IEC 60227-5:1979 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5: Flexible cables (cords) Amendment 1:1987

IEC 60245-1:1994 Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements

IEC 60245-4:1994 Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4: Cords and flexible cables

IEC 60364-4-46:1981 Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety – Chapter 46: Isolation and switching

IEC 60417:1973 Graphical symbols for use on equipment– Index, survey and compilation of the single sheets

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60670:1989 General requirements for enclosures for accessories for household and similar fixed- electrical installations

IEC 60695-2-1:1991 Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 1: Glow-wire test and guidance

IEC 60998: Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes

IEC 60998-1:1990 Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes – Part 1: General requirements

IEC 60998-2-1:1990 Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units

IEC 60998-2-2:1991 Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwiess-type clamping units

IEC 60999-1:1990 Connecting devices – Safety requirements for screw type and screwless-type clamping units for electrical copper conductors – Part 1: General requirements and particular requirements for conductors from 0,5 mm2 up to 35 mm2 (included)

ISO 1456:1988 Metallic coatings– Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus nickel plus chromium

ISO 2039-2:1987 Plastics – Determination of hardness – Part 2: Rockwell hardness

ISO 2081:1986 Metallic coatings – Electroplated coatings of zinc on iron or steel

ISO 2093:1986 Electroplated coatings of tin – Specification and test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-442:1998 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 442. Електромонтажна арматура

ІЕС 60112:1979 Метод визначення порівняльного показника трекінгостійкості твердих електроізоляційних матеріалів у вологому середовищі

ІЕС 60212:1971 Стандартні умови перед випробуваннями та під час випробування твердих електроізоляційних матеріалів

ІЕС 60227-1:1993 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60227-3:1993 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 3. Кабелі без оболонки для стаціонарної проводки

ІЕС 60227-4:1992 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарної проводки

ІЕС 60227-5:1979 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури) Зміна 1:1987

ІЕС 60245-1:1994 Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60425-4:1994 Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 4. Шнури й гнучкі кабелі

ІЕС 60364-4-46:1981 Електроустановки будинків. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Розділ 46. Вимикання та керування

ІЕС 60417:1973 Позначення умовні графічні для нанесення на обладнання. Застосування окремих етикеток

ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код IP)

ІЕС 60670:1989 Загальні вимоги до корпусів допоміжних пристроїв для стаціонарних установок побутової та аналогічної призначеності

ІЕС 60695-2-1:1991 Випробування на пожежонебезпеку. Частина 2. Методи випробування. Розділ 1. Випробування розпеченим дротом і настанова

ІЕС 60998: Пристрої з’єднувальні для низьковольтних кіл побутової та аналогічної призначеності

ІЕС 60998-1:1990 Пристрої з’єднувальні для низьковольтних кіл побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60998-2-1:1990 Пристрої з’єднувальні для низьковольтних кіл побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-1. Окремі вимоги до з’єднувальних пристроїв як самостійних виробів з Гвинтовим затискачем

ІЕС 60998-2-2:1991 Пристрої з’єднувальні для низьковольтних кіл побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-2. Окремі вимоги до з’єднувальних пристроїв, як самостійних виробів з неґвинтовими затискачами

ІЕС 60999-1:1990 Пристрої з’єднувальні. Вимоги безпеки до негвинтових затискачів електричних мідних провідників. Частина 1. Загальні вимоги й окремі вимоги до провідників перерізом від 0,5 мм2 до 35 мм2 включно

ISO 1456:1988 Покриття металеві. Електролітичні покриття з нікель-хрому та мідь-нікель-хрому

ISO 2039-2:1987 Пластмаси. Визначення твердості. Частина 2. Твердість за Роквеллом

ISO 2081:1986 Покриття металеві. Електролітичні цинкові покриття по залізу чи сталі

ISO 2093:1986 Покриття електролітичні олов’яні. Технічні вимоги та методи випробування.

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (24.09.2022)
Переглядів: 179 | Теги: ДСТУ ІЕС 60669-1-2008​​​​​​​, 60669-1:2008​​​​​​, ДСТУ ІЕС, DSTU ІЕС 60669-1:2008​​​​​​​​, завантажити безкоштовно, Download | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar