ДСТУ ІЕС 61140:2005
ДСТУ ІЕС 61140:2005

ЗАХИСТ ПРОТИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Загальні аспекти щодо установок та обладнання
ІЕС 61140:2001
PROTECTION AGAINST ELECTRICK SHOCK
Common aspects for installation and equipment

ЗАЩИТА ПРОТИВ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Общие аспекты для установок и оборудования
Загрузити ДСТУ ІЕС 61140:2005
 

  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт стосується захисту людей і тварин від ураження електричним струмом. Його при­значено для встановлення основних принципів і вимог, які є загальними для електричних установок, си­стем і устатковання та необхідні для їх узгодження.

Цей стандарт було підготовлено для установок, систем і устатковання без обмеження за напругою.
 

Примітка. У цьому стандарті є деякі розділи, в яких є посилання на низьковольтні і високовольтні системи, установки і ус­татковання. Для цілей цього стандарту низька напруга — це будь-яка номінальна напруга менша або така, що дорівнює 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму. Висока напруга — це будь-яка номінальна напруга, що перевищує 1000 В змінно­го струму або 1500 В постійного струму.

Вимоги цього стандарту застосовні у разі, якщо ці вимоги або посилання на них внесено до відпо­відних стандартів на конкретні вироби. Стандарт не призначено для використовування як самостійний стандарт.

  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах наведено захисні засоби, які, через посилання у цьо­му тексті, становлять захисні засоби цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь- якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Проте учасникам угод, базованих на цьому стан­дарті, рекомендовано застосовувати найостанніші видання нормативних документів, наведених нижче. Для недатованих посилань треба користуватись найновішим виданням нормативних документів. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів

ІЕС 60038:1983 ІЕС standard voltages

ІЕС 60050(131): International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 131: Electric and magnetic circuits

IEC 60050(195):1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 195: Earthing and protection against electric shock. Amendment 1 (2001)
IEC 60050(351):1998 International Electrotechnical Vocabulary — Part 351: Automatic control

IEC 60050(826): 1982 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 826: Electrical installations of buildings Amendment 2 (1995)

Видання офіційне

ІЕС 60071-1:19,93 Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules

IEC 60071-2:199d Insulation co-ordination — Part 2: Application guide

IEC 60364-4-41 Electrical installations of buildings — Part 4: Protection of safety — Chapter 41: Protection against electric shock

IEC 60364-4-443:1995 Electrical installations of buildings — Part 4: Protection of safety — Chapter 44: Protection against overvoltages — Section 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching

IEC 60364-5-54:1980 Electrical installations of buildings — Part 5: Selection and erection of electrical equipment — Chapter 54: Earthing arrangements and protective conductors

IEC 60364-6-61:1986 Electrical installations of buildings — Part 5: Verification — Chapter 61: Initial verification

IEC 60417-2 Graphical symbols for use on equipment — Part 2: Symbol originals

IEC 60446:1999 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Identification of conductors by colours or numerals

IEC 60479-1:1994 Effects of current on human beings and livestock — Part 1: General aspects

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60601 (all parts), Medical electrical equipment

IEC 60601-1:1988 Medical electrical equipment — Part 1: General requirement for safety

IEC 60664-1:1992 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60721 (all parts) Classification of environmental conditions

IEC 60990:1999 Methods of measurement of touch current and protective conductor current

IEC 61201:1992 Extra-low-voltage (ELV) — Limit values

IEC 62271-102:2001, High-voltage switchgear and controlgear — Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches

ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards

ISO/IEC Guide 104:1997 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety 

publications,

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60038:1983 Напруги стандартні за IEC

IEC 60050(131): Міжнародний Електротехнічний Словник. Глава 131. Електричні і магнітні кола

ІЕС 60050(195):1998 Міжнародний Електротехнічний Словник. Частина 195. Заземлення і захист проти ураження електричним струмом. Зміна 1 (2001);

ІЕС 60050(351):1998 Міжнародний Електротехнічний Словник. Частина 351. Автоматичне керування

ІЕС 60050(826): 1982 Міжнародний Електротехнічний Словник. Глава 826. Електричні установки споруд. Зміна 2 (1995)

ІЕС 60071-1:1993 Узгодженість ізоляції. Частина 1. Визначення, принципи і правила

ІЕС 60071-2:1996 Параметри ізоляції. Частина 2. Настанова щодо застосовування

ІЕС 60364-4-41 Електричні установки будівель. Частина 4. Захисні засоби. Глава 41. Захист проти ураження електричним струмом

ІЕС 60364-4-443:1995 Електричні установки будівель. Частина 4. Захисні засоби. Глава 44. Захист проти перенапруги. Розділ 443. Захист проти перенапруги атмосферного походження або через пе­ремикання

ІЕС 60364-5-54:1980 Електричні установки будівель. Частина 5. Електричне устатковання для ви­ділення і випрямлення. Глава 54. Пристрої заземлення і захисні провідники

ІЕС 60364-6-61:1986 Електричні установки будівель. Частина 6. Перевірка. Глава 61. Початкова перевірка

ІЕС 60417-2 Графічні позначення для застосовування на устаткованні. Частина 2. Оригінали по­значення

ІЕС 60446:1999 Основні принципи безпеки для інтерфейсу користувача, маркування і визначення. Ототожнення провідників за кольоровими або числовими позначеннями

ІЕС 60479-1:1994 Вплив струму на життя людей і тварин. Частина 1. Загальні положення

ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP)

ІЕС 60601 (всі частини) Медичне електрообладнанняІЕС 60601-1:1988 Медичне електрообладнання. Частина 1. Загальні вимоги безпеки

ІЕС 60664-1:1992 Узгодженість ізоляції для устатковання в межах низьковольтних систем. Час­тина 1. Принципи, вимоги і випробовування

ІЕС 60721 (всі частини) Класифікація умов довкілля

ІЕС 60990:1999 Методи вимірювання сили струму дотику і захисного провідника

ІЕС 61201:1992 Наднизька напруга (ELV) — граничні значення

ІЕС 62271-102:2001 Високовольтний комплектний розподільчий пристрій. Частина 102. Роз’єдну­вачі та узаземлювальні перемикачі змінного струму

ISO/IEC Guide 51:1999 Положення безпеки. Рекомендації щодо внесення їх до стандартів

ІЕС Guide 104:1997 Підготовка видань щодо безпеки і ви користовування основних видань щодо безпеки і комплектів видань щодо безпеки.

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (12.11.2022)
Переглядів: 252 | Теги: Download, ДСТУ ІЕС, завантажити безкоштовно, ДСТУ ІЕС 61140-2005, DSTU ІЕС 61140:2005, 61140:2005 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar