MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІЕС 61513:2009
ДСТУ ІЕС 61513:2009

АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КЕРІВНІ СИСТЕМИ, ВАЖЛИВІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
Загальні вимоги до систем
ІЕС 61513:2001
NUCLEAR POWER PLANTS

INSTRUMENTATION AND CONTROL FOR SYSTEMS IMPORTANT TO SAFETY
General requirements for systems
 

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие требования к системам

Загрузити ДСТУ ІЕС 61513:2009

 

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Загальні положення

Цей стандарт поширюється на КВК-системи, важливі для безпеки, які можна реалізувати застосовуючи традиційне устатковання з жорстким зв'язком, комп'ютерне устатковання (КУ) або використовуючи комбінації обох цих видів. Цей стандарт передбачає вимоги та рекомендації (див. примітку) до загальної архітектури КВК-системи, яка може містити будь-яку чи обидві технології.

Примітка. Зазвичай термін «вимоги» використовують як загальний термін, що охоплює як вимоги, так і рекомендації. Різниця виявляється на рівні конкретних положень, де вимоги виражено словом «повинен», а рекомендації — «може».

Цей стандарт підкреслює потребу повних та точних вимог, отриманих із цілей безпеки станції, як попередньої умови для створення всеосяжних вимог до загальної архітектури КВК-систем й окремих систем, важливих для безпеки.

Цей стандарт установлює концепцію життєвого циклу безпеки для загальної архітектури КВК- системи та життєвого циклу безпеки індивідуальних систем. Життєві цикли, розглянуті в цьому стандарті та похідні від нього, не є унікальними. За умови досягнення викладених у цьому стандарті цілей можна дотримувати інші життєві цикли.

 1. Застосування: нові та наявні електростанції

Цей стандарт застосовують до КВК-систем нових атомних електростанцій, а також для модернізації та реконструкції КВК-систем наявних електростанцій.

Для наявних станцій можна застосовувати тільки скорочену низку вимог, які визначають на початковій стадії проектування.

 1. Видання офіційнеСтруктура

На рисунку 1 зображено загальну структуру цього стандарту з його нормативними розділами:

 • у розділі 5 викладено загальну архітектуру КВК-систем, важливих для безпеки:

 • визначено вимоги до функцій КВК та пов’язаних із ними систем й устатковання (КВК ФСБ), отриманих з аналізу безпеки АЕС, катетеризації функцій КВК, плану розміщення й аспектів функціювання електростанції;

 • побудова загальної архітектури КВК, поділ на низку систем та розподіл функцій КВК між системами, ідентифіковано проектні критерії, разом із тими, що забезпечують гли- бокоешелонований захист і мінімізують можливість відмови за загальною причиною (ВЗП);

 • планування загальної архітектури КВК-систем;

 • у розділі 6 викладено вимоги до індивідуальних КВК-систем, важливих для безпеки, зокрема вимоги до комп’ютерних систем;

 • у розділах 7 та 8 викладено загальну інтеграцію, пусконалогоджувальних робіт, експлуатацію та технічне обслуговування КВК-систем;

 • у додатку А зазначено взаємодію між принципами безпеки МАГАТЕ та базовими принципами безпеки, ужитими в цьому стандарті;

 • додаток В містить інформацію стосовно принципів категоризації/класифікації;

 • додаток С надає приклади чутливості КВК до ВЗП;
   

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до.будь-якого з цих видань або їхній перегляд не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання нормативних документів, за­значених нижче. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням наведених документів. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ІЕС 60709:1981 Separation within the reactor protection system
IEC 60780:1998 Nuclear power plants — Electrical equipment of the safety system — Qualification
IEC 60880:1986 Software for computers in the safety systems of nuclear power stations
IEC 60880-2:2000 Software for computers important to safety for nuclear power plants — Part 2: Software aspects of defense against common cause failures, use of software tools and of pre-developed software

IEC 60964:1989 Design for control rooms of nuclear power plants

IEC 60965:1989 Supplementary control points for reactor shutdown without access to main control room

IEC 60987:1989 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

IEC 61000-4-1:2000 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1: Testing and measurement techniques — Overview of IEC 61000-4 series

IEC 61000-4-3:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. Basic EMC Publication

IEC 61000-4-5:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61000-4-6:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61069-1:1991 Industrial-process measurement and control — Evaluation of system properties for the purpose of system assessment — Part 1: General

IEC 61226:1993 Nuclear power plants — Instrumentation and control systems important for safety — Classification

IEC 61500:1996 Nuclear power plants — Instrumentation and control systems important for safety — Functional requirements for multiplexed data transmission

IEC 61508-1:1998 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 1: General requirements

IEC 61508-2:2000 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 2: Requirements for electrical/electronic/ programmable electronic safety-related systems

IEC 61508-4:1998 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 4: Definitions and abbreviations

ISO/IEC 12207:1995 Information technology — Software life cycle processes

ISO 8402:1994 Quality management and quality assurance — Vocabulary

ISO 9000-3:1997 Quality management and quality assurance standards — Part 3: Guidelines for the application of ISO 9001:1994 to the development, supply, installation and maintenance of computer software

ISO 9001:1994 Quality system — Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing

IAEA Safety Series No. 50-C-D (Rev.1):1998 Code on the Safety of NPPs: Design

IAEA Safety Series No. 50-C-QA (Rev.1):1998 Code on the Safety of NPPs: Quality assurance

IAEA Safety Series No. 50-SG-D1:1998 Safety functions and Component Classification for BWR, PWR and PTR — A Safety Guide

IAEA Safety Series No. 50-SG-D3:1980 Protection system and related features in NPPs — A Safety Guide

IAEA Safety Series No. 50-SG-D8:1984 Safety-Related Instrumentation and Control Systems for NPPs — A Safety Guide

IAEA Safety Series No. 50-SG-D11:1986 General Design Safety Principles for NPPs —A Safety Guide

IAEA Safety Series No. 50-SG-D11:1986 Safety series 75-INSAG-3:1988, Basic Safety Principles for NPPs.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60709:1981 Розподіл у системі захисту реактора

ІЕС 60780:1998 Атомні електростанції. Електричне устатковання системи безпеки. Кваліфікація

ІЕС 60880:1986 Програмне забезпечення комп’ютерів у системі безпеки атомних електростанцій

ІЕС 60880-2:2000 Програмне забезпечення комп'ютерів, важливих для безпеки атомних електростанцій. Частина 2. Програмні аспекти забезпечення засобів захисту від відмов із загаль­них причин, використання програмних засобів і раніше розробленого програмного забезпечення

ІЕС 60964:1989 Проектування щитів керування атомних електростанцій

ІЕС 60965:1989 Додаткові пункти управління зупиненням реактора без доступу до головного щита керування

ІЕС 60987:1989 Програмовані цифрові комп’ютери, важливі для безпеки атомних електростанцій

ІЕС 61000-4-1:2000 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-1. Випробування та методи вимірювання. Огляд серії стандартів ІЕС 61000-4

ІЕС 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробування та методи вимірювання. Розділ 2. Випробування стійкості до електростатичних розрядів. Базова публікація з EMC

ІЕС 61000-4-3:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробування та ме­тоди вимірювання. Розділ 3. Випробування стійкості до випромінювання, радіочастот, електромагнітного поля
ІЕС 61000-4-4:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробування та методи вимірювання. Розділ 4. Випробування стійкості до швидких перехідних процесів і сплесків. Базова публікація з EMC

ІЕС 61000-4-5:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробування та методи вимірювання. Розділ 5. Випробування стійкості до сплесків напруги

ІЕС 61000-4-6:1996 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробування та методи вимірювання. Розділ 6. Стійкість до перешкод, наведених радіочастотними полями

ІЕС 61069-1:1991 Вимірювання та керування промисловими процесами. Визначення власти­востей системи для її оцінення. Частина 1. Загальні аспекти та методологія

ІЕС 61226:1993 Атомні електростанції. Інформаційні та керівні системи, важливі для безпеки. Класифікація

ІЕС 61500:1996 Атомні електростанції. Інформаційні та керівні системи, важливі для безпеки. Функційні вимоги для мультиплексного передання даних

ІЕС 61508-1:1998 Функційна безпека електричних/електронних програмованих електронних систем, пов’язаних з безпекою. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 61508-2:2000 Функційна безпека електричних/електронних програмованих систем, пов'язаних із безпекою. Частина 2. Вимоги до електричних/електронних програмованих елек­тронних систем, пов'язаних із безпекою

ІЕС 61508-4:1998 Функційна безпека електричних/електронних програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 4. Визначення та скорочення

ISO/IEC 12207:1995 Інформаційна технологія. Процеси життєвого циклу програмного забез­печення

ISO 8402:1994 Управління якістю та гарантія якості. Словник

ISO 9000-3:1997 Стандарти з управління та забезпечення якості. Частина 3. Настанова з використання ISO 9001:1994 під час розробляння, постачання, інсталяції та технічного обслу­говування програмного забезпечення комп’ютерів

. ISO 9001:1994 Система якості. Модель забезпечення якості під час проектування, розроблян­ня, виробництва, інсталяції та обслуговування

Серія з безпеки IAEA № 50-C-D (Публікація. 1): 1988. Збірник правил безпеки атомних електростанцій. Проектування

Серія з безпеки IAEA № 50-C-QA (Публікація. 1): 1988. Збірник правил безпеки атомних електростанцій. Забезпечення якості

Серія з безпеки IAEA № 50-SG-D1:1979. Класифікація функцій безпеки та компонентів для BWR, PWR і PTR. Настанова з безпеки

Серія з безпеки IAEA № 50-SG-D3:1980. Система захисту та пов’язані з нею елементи АЕС. Настанова з безпеки

Серія з безпеки IAEA № 50-SG-D8:1984. Інформаційні та керівні системи АЕС, пов’язані з безпекою. Настанова з безпеки

Серія з безпеки IAEA № 50-SG-D11:1986. Основні принципи безпеки проектування АЕС. Настанова з безпеки

Серія з безпеки IAEA 75-INSAG-3:1988. Основні принципи безпеки АЕС.

 

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (18.11.2022)
Переглядів: 21 | Теги: ДСТУ ІЕС 61513-2009​​​​​​, Download, 61513:2009​​, ДСТУ ІЕС, Завантажити безкоштовно​​​​​​, DSTU ІЕС 61513:2009​​​​​​​ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar